Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η ΕΘΕΑΣ εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Ελλάδας καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εκτός από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και αποτελεί την Εθνική συντονιστική τους οργάνωση.

Tι κάνει η ΕΘΕΑΣ

  • Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διεθνείς Οργανισμούς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος και τη λειτουργία των συλλογικών του δραστηριοτήτων.
  • Γνωμοδοτεί ύστερα από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα που αφορούν το Συνεταιριστικό Κίνημα, την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα.
  • Αναδεικνύει και ενδυναμώνει τις συλλογικές δράσεις των αγροτών ως απαραίτητο εργαλείο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και ως μέσο της διατήρησης και προστασίας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην ελληνική ύπαιθρο.
  • Προτείνει και αναπτύσσει μεθόδους για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών της χωρίς να ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας.
Η ΕΘΕΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
0 +
Συνεταιριστικές Οργανώσεις
0 %
Εθνικού Κύκλου Εργασιών Συνεταιρισμών

Προωθούμε τη Συνεταιριστική ιδέα και αναδεικνύουμε τον ρόλο και την προσφορά των συλλογικών δράσεων των αγροτών στην κοινωνία και την Εθνική Οικονομία.

Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Αναδεικνύουμε & Ενδυναμώνουμε

τις συλλογικές δράσεις των αγροτών ως απαραίτητο εργαλείο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και ως μέσο της διατήρησης και προστασίας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην ελληνική ύπαιθρο.

Ενθαρρύνουμε & Υποστηρίζουμε

τις συμπράξεις και συγχωνεύσεις μεταξύ ομοειδών ή μη συλλογικών δράσεων των αγροτών, για την δημιουργία οικονομικά βιώσιμων και επιχειρηματικά ισχυρών μονάδων, προκειμένου να διεισδύουν αποτελεσματικά στα ελληνικά και διεθνή δίκτυα διάθεσης αγροτικών προϊόντων και διακίνησης αγροτικών εφοδίων.

Συμβάλουμε & Ενισχύουμε

την συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων στη διαμόρφωση νομοθετικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία και η δράση τους.

Παρεμβαίνουμε στη Διαμόρφωση

και εφαρμογή Ευρωπαϊκών και Εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων και πληροφορούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για θέματα που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας και της εφαρμοσμένης πρακτικής, έτσι ώστε η Διοίκηση να είναι περισσότερο αποτελεσματική.

Τελευταία νέα