Αιτήσεις για de minimis στους οστρακοκαλλιεργητές

Αιτήσεις για de minimis στους οστρακοκαλλιεργητές
Το ύψος της ενίσχυσης και οι δικαιούχοι. 

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στους οστρακοκαλλιεργητές, (φυσικά η νομικά πρόσωπα) όλης της επικράτειας, κατόχους μονάδων που λειτουργούν νόμιμα και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το έτος 2020, προκειμένου να επιλεγούν οι δυνητικοί δικαιούχοι, αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Τα αιτήματα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.alieia.minagric.gr, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ostrea@minagric.gr .

Το συνολικό ύψος της πίστωσης ανέρχεται σε 2.754.126 ευρώ για το 2022, ενώ το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται ως το κατ' αποκοπή ποσό των 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια.

Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά η νομικά πρόσωπα) όλης της επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από το έτος 2020 έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ), υπέβαλαν μέχρι και 31.01.2022 δήλωση παραγωγής για το 2020 στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητακατά το ίδιο έτος.

Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία λειτουργικών εξόδων στο ΟΣΠΑ, υποβάλλουν τα αντίστοιχα παραστατικά με την αίτησή τους.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ