Αποζημιώσεις σε αλιεία - υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ λόγω πολέμου

Αποζημιώσεις σε αλιεία - υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ λόγω πολέμου
Αποζημίωση για όσους χρειάστηκε να σταματήσουν τη λειτουργία τους και απειλείται η οικονομική βιωσιμότητα. 

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να παράσχουν οικονομική βοήθεια στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη συμφωνία με τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την παροχή οικονομικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ για την ανακούφιση των συνεπειών του πολέμου, με 620 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 9 αποχές.

Το μέτρο θα στηρίξει τους αλιείς που αναγκάστηκαν να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και τους παραγωγούς και τους φορείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, των οποίων οι δραστηριότητες διακόπηκαν ως συνέπεια της ρωσικής επιθετικότητας. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν επίσης με το Συμβούλιο να τροποποιήσουν την πρόταση ώστε να συμπεριληφθούν επίσης οι επιχειρηματίες και οι παραγωγοί των οποίων η οικονομική βιωσιμότητα επηρεάστηκε αρνητικά από τον πόλεμο και τον τομέα της μεταποίησης.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσαρμόσουν τους κανόνες για να χρησιμοποιήσουν τους υπόλοιπους διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η αποζημίωση θα κάλυπτε το χαμένο εισόδημα των φορέων εκμετάλλευσης και των παραγωγών καθώς και πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν λόγω του πολέμου, όπως η αύξηση της ενέργειας, των πρώτων υλών και των τιμών των ιχθυοτροφών.

Η βοήθεια θα παρέχεται αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική επιθετικότητα, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%.

«Αυτό το χρηματοδοτικό πακέτο θα επιτρέψει τη χρήση πρόσθετων μέτρων κρίσης για τη στήριξη των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ειδικότερα, θα διατεθεί χρηματοδότηση για την αντιστάθμιση πρόσθετων δαπανών, διαφυγόντων εισοδημάτων και αποθήκευσης προϊόντων, καθώς και για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά το τελευταίο μέτρο, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ενίσχυση θα επεκταθεί σε εταιρείες που προσωρινά δεν μπορούν να συνεχίσουν την αλιεία λόγω οικονομικών περιορισμών», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Nuno Melo (EPP, PT) μετά την ψηφοφορία.

Μετά την τελική έγκριση της ολομέλειας, το Συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει επίσημα τη συμφωνία. Θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2019, ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ απασχολούσε άμεσα 129.540 αλιείς και συνολικά 73.983 σκάφη. Η υδατοκαλλιέργεια απασχολούσε περίπου 75.000 άτομα, με τη βιομηχανία μεταποίησης να περιλαμβάνει περίπου 3.500 εταιρείες. Μέρος του στόλου της ΕΕ έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω της μείωσης της κερδοφορίας και της αύξησης των τιμών ναυτιλιακών καυσίμων και ιχθυοτροφών ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής σύγκρουσης. Η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αγοράς έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις που γίνονται αισθητές και στους τομείς της εκτροφής και της μεταποίησης θαλασσινών.