Διακοπή Αλιείας Τόνου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης

Διακοπή Αλιείας Τόνου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης
Διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου (BFT) με τα εργαλεία LLD και LHM, από Πέμπτη 10 / 5 / 2018 και ώρα 24:00. 

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων και με βάση την εξέλιξη της αλιείας τόννου Thunnus thynnus (BFT), όπως καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ και παρακολουθείται από την Υπηρεσία, η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόνου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM), όπως έχει καθορισθεί για το έτος 2018 κι έχει κατανεμηθεί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Αλιείας βρίσκεται στο όριο εξάντλησης.

Μετά τα παραπάνω, μέχρι την Πέμπτη 10 / 5 / 2018 και ώρα 24:00:

1) Οι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόνου θα έχουν ολοκληρώσει την αλιευτική δραστηριότητα, δηλαδή τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική καταγραφή και την διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης εκφόρτωσης.

2) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την επιθεώρηση.

3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο , θα καταστήσει ανενεργά τα πεδία καταχώρησης (ετικέτες ουράς κ.λπ.) που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόνου.

Επιπλέον:

α) οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με την παρ. 5.2 του άρθ. 5 της υπ? αριθ. 46/11830/28-1-2016 Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 285Β΄/12-2-2016), υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα τις αχρησιμοποίητες ετικέτες τόνου στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων για έλεγχο και περαιτέρω διασταύρωση στοιχείων. Δεν επιτρέπεται καμία παρακράτηση ετικέτας.

β) Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόνου στοχευμένης αλιείας τόνου, νοούνται τα προϊόντα αλιείας των παραγράφων 1 και 2 και συνεπώς συνοδεύονται από ηλεκτρονικό BCD που έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο σύστημα eBCD της ICCAT .