Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το εθνικό πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το εθνικό πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00. 

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ?ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004».

Το αντικείμενο ανάθεσης έργου του συνεργάτη περιγράφεται παρακάτω:

  • Οργάνωση της έκθεσης του Μεθοδολογικού Πλαισίου της έρευνας Οικονομικών και Κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία. Έλεγχος και αναθεώρηση της στατιστικής προσέγγισης του.
  • Οργάνωση της έκθεσης Ποιότητας της έρευνας των Οικονομικών και Κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία. Δημιουργία πρωτοκόλλου και αλγορίθμων για τον ποιοτικό έλεγχο των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία.
  • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών και συμβολή για την τήρηση των στατιστικών ελέγχων.
  • Εναρμόνιση των εκθέσεων μεθοδολογικού πλαισίου και ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης Καν (ΕΚ) 199/2008 και ΕΕ 2016/1251 και των συναφών τεχνικών προδιαγραφών που υπάρχουν.
  • Συμμετοχή στη σύνταξη/υποβολή επιστημονικής δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό με δείκτη αξιολόγησης impact factor.

Αναλυτικά η πρόσκληση