Εξέταση ενστάσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο Μέτρο 3.1.9

Εξέταση ενστάσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο Μέτρο 3.1.9
Aύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης από 21.572.865,18 ευρώ σε 21.674.562,43 ευρώ. 

Κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σίμου Κεδίκογλου, ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κος Δημήτριος Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την τροποποίηση-επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 2746/14.12.2021 Απόφασης Ένταξης Πράξεων όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε και ισχύει, και την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης από 21.572.865,18 ευρώ σε 21.674.562,43 ευρώ, βάσει των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης τμηματικής αξιολόγησης πράξεων.

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗ κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανά Μέτρο, διαμορφώνεται ως εξής:


Προστίθενται 16 νέες Πράξεις στον πίνακα του Παραρτήματος 1 Απόφασης Ένταξης πράξεων.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται κατά 101.697.25 ευρώ και διαμορφώνεται σε 21.674.562,43 ευρώ και έχει τα παρακάτω στοιχεία:


Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης.

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής των δικαιούχων υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της παρούσας Απόφασης.