Έως 23 Μαρτίου οι αιτήσεις για Μέτρα 3.1.8. και 4.1.20. του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας

Έως 23 Μαρτίου οι αιτήσεις για Μέτρα 3.1.8. και 4.1.20. του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας
Ενημέρωση από την Π.Ε. Μαγνησίας 

Mε την αριθ'. πρωτ. 474//27-02-2018 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και  Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιήθηκε το Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για την Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τα ανωτέρω μέτρα στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α΄ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η 10-10-2017& ώρα 12.00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων η 23-03-2018& ώρα 14.00.
Η ανωτέρω 2η Τροποποίηση της πρόσκλησης είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με Α?Α : ΔΚ414653ΠΓ-ΥΕ2. Επίσης με την αριθμ.πρωτ. 475/27-02-2018 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιήθηκε το Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για την Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για το ανωτέρω μέτρο στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α΄ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η 10-10-2017& ώρα 12.00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων η 23-03-2018& ώρα 14.00.

Η 2η ανωτέρω Τροποποίηση της πρόσκλησης είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : 9ΝΜΟ4653ΠΓ-Ξ3Τ.