Παράταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Παράταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας ενημερώνει ότι οι Προσκλήσεις για τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, πήραν παράταση έως και τις 28-02-2018 και ώρα 14:00.

Πρόκειται για τα μέτρα:

3.1.8? «Υγεία και Ασφάλεια» (ΑΔΑ: 99724653ΠΓ-ΦΧΦ)
4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους,
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης
και του σχεδιασμού του κύτους», (ΑΔΑ: 99724653ΠΓ-ΦΧΦ)
3.2.2 ? «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», (ΑΔΑ: 6Φ7Δ4653ΠΓ-ΨΝ6)
4.2.4 - «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», (ΑΔΑ: 6Φ7Δ4653ΠΓ-ΨΝ6)
3.1.22-«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
(ΑΔΑ: 65ΨΔ4653ΠΓ-6ΔΡ).
3.4.4-«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» , (ΑΔΑ:ΨΥΝ94653ΠΓ-ΛΞΩ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 2661364704, 2661364714.