Σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων

Σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων
Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004». 

Το αντικείμενο ανάθεσης έργου του συνεργάτη περιγράφεται παρακάτω:

  • Παρακολούθηση-οργάνωση της Πιλοτικής Έρευνας για τα στοιχεία της Απασχόλησης στη Θαλάσσια Αλιεία που θα πραγματοποιηθεί το 2018 και όλων των Κοινωνικών Δεικτών
  • Συμμετοχή στη δημιουργία και στην οργάνωση Βάσης Δεδομένων για τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και ενσωμάτωση των υπαρχόντων ιστορικών δεδομένων σε αυτήν
  • Ανάλυση της Απασχόλησης στον Κλάδο της Θαλάσσιας Αλιείας στην Ελλάδα
  • Παρακολούθηση των Μέτρων της Αλιευτικής Πολιτικής για τον κλάδο της Θαλάσσιας Αλιείας
  • Συμμετοχή στην αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και ανάλυση στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης Καν (ΕΚ) 199/2008 και ΕΕ 2016/1251
  • Συμμετοχή στη συγγραφή των απαραίτητων εκθέσεων/παραδοτέων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραπάνω απόφασης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ.