Υποβολή προτάσεων για ένταξη σε μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

Υποβολή προτάσεων για ένταξη σε μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών προτάσεων, για ένταξη σε μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020

Οι προσκλήσεις είναι οι παρακάτω:
Α) Η με αρ. 996/22-6-2017 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με Α.Δ.Α.: ΨΙ1Γ4653ΠΓ-2ΑΧ και τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια, για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες».
Β) Η με αρ. 997/22-6-2017 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με Α.Δ.Α.: 6ΠΙΘ4653ΠΓ-Β6Ε και τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια, για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες».
Οι οικονομικές ενισχύσεις στοχεύουν, στην βελτίωση των υποδομών των αλιευτικών λιμένων, των τόπων εκφόρτωσης - ιχθυόσκαλες και των αλιευτικών καταφυγίων, όπου περιλαμβάνεται η δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων, θαλάσσιων απορριμμάτων και απορριπτόμενων αλιευμάτων, σε συμφωνία με σχετικές νομοθετικές διατάξεις, περί προστασίας του περιβάλλοντος και υποχρέωσης εκφόρτωσης απορριπτόμενων αλιευμάτων.

Επίσης επιδοτείται η κατασκευή ή ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών καταφυγίων, για την βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων.
Ξεχωριστά υποέργα, μπορούν να αποτελέσουν, οι εργασίες αρχαιολογίας, συνδέσεις με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, φωτοσήμανση καταφυγίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας φάρων του πολεμικού ναυτικού, προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τα καταφύγια και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, για την υποστήριξη υλοποίησης των επενδυτικών πράξεων.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και τα Λιμενικά Ταμεία.
Ο ελάχιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων, έχει οριστεί στα 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. μελέτες, άδειες κ.α.) και 100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.), με προθεσμία υλοποίησης μέχρι τις 31/12/2023.

Προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ? ΕΣΠΑ 2014-2020 (Οδηγίες για την έκδοση κωδικού χρήστη, βρίσκονται στην δ/νση: logon.mnec.gr), μέχρι 31/12/2018 και ώρα 14:00, για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες και μέχρι 30/10/2017 και ώρα 14:00, για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες.
Μόνο η αίτηση χρηματοδότησης με πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, του φορέα υλοποίησης, υποβάλλεται και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλιείας & Θάλασσας, στην δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27 , Αθήνα.
Υπόδειγμα της αίτησης χρηματοδότησης, λοιπά υποδείγματα με οδηγίες συμπλήρωσης, όπως και το αναλυτικό κείμενο των προσκλήσεων, υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.alieia.gr/articles/nea/.
Για αναλυτικότερη πληροφόρηση, διευκρινήσεις και λύσεις αποριών, σχετικά με τηυν υποβολή των προτάσεων, υπεύθυνη είναι η κ. Κόντσα, τηλέφωνο 2131501155, e-mail: kkontsa@mou.gr