Πώς να υποβάλλεται ένσταση για την Εξισωτική Αποζημίωση

Πώς να υποβάλλεται ένσταση για την Εξισωτική Αποζημίωση
Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα». 

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το έτος 2019. Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, ενδικοφανείς προσφυγές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όλοι οι παραγωγοί που έχουν ένταξη με κατάσταση έγκριση και αίτημα πληρωμής για Μ13 όπως στο συνημμένο υπόδειγμα.

1.Οι προσφυγές υποβάλλονται αρχής γενομένης από την 21.01.2020 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 03.02.2020, απ' ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής» της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe. dikaiomata.gr/FarmersTab) > Μέτρο 13 > 2019 > ΠΛΗΡΩΜΉ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών. Το έντυπο θα είναι ανοικτό για καταχωρήσεις μόνο το χρονικό διάστημα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής.

Το έντυπο Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής βρίσκεται σε κατάσταση:

α. Πρόχειρη. Όταν εισάγεται αρχικά ή όταν μεταβάλλεται για διόρθωση από τον online χρήστη στην καρτέλα αγρότη.

β. Προς μηχανογραφική επαναξιολόγηση. Όταν οριστικοποιείται από τον online χρήστη στην καρτέλα αγρότη και δεν υπάρχει στον πίνακα "Ευρήματα πληρωμής" εγγραφή με ΝΑΙ στο πεδίο "Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού".

γ. Προς έλεγχο. Όταν οριστικοποιείται από τον online χρήστη και υπάρχει στον πίνακα "Ευρήματα πληρωμής" τουλάχιστον μία εγγραφή με ΝΑΙ στο πεδίο "Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού" ή μεταβάλλεται για διόρθωση από τον online χρήστη.

δ. Οριστική. Όταν οριστικοποιείται η "Προς έλεγχο" ενδικοφανής προσφυγή πληρωμής, από ελεγκτή ΟΠΕΚΕΠΕ.

ε. Άκυρη. Η προηγούμενη "Προς έλεγχο" ή "Οριστική" ενδικοφανής προσφυγή πληρωμής, γίνεται "Άκυρη" όταν υποβάλλεται εκ νέου από online χρήστη ή δημιουργείται νέα εγγραφή από ελεγκτή ΟΠΕΚΕΠΕ .

Στο έντυπο υπάρχουν τα πεδία:

  • Επανυπολογισμός πληρωμής - μηχανογραφική επαναξιολόγηση της αίτησης πληρωμής» με προσυμπληρωμένη τιμή ΝΑΙ η οποία δεν τροποποιείται από τον χρήστη.
  • Ημερομηνία Πρωτοκόλλου, η οποία δίνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την οριστικοποίηση.
  • Αριθμός πρωτοκόλλου, o οποίος δίνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την οριστικοποίηση.
  • Είδος εγγραφής - Κατάσταση ενδικοφανούς Προσφυγής Πληρωμής, συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω (α-ε) σημεία.

Στην οθόνη εμφανίζεται πίνακας με το σύνολο των κωδικών - και την σχετική περιγραφή των ευρημάτων πληρωμής (σε επίπεδο ΑΦΜ / τεμαχίου). Ανά εύρημα πληρωμής υπάρχουν τα παρακάτω πεδία:

«Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής»: ΝΑΙ/ΟΧΙ, με υποχρέωση συμπλήρωσης μίας εκ των 2 τιμών

«Υποχρεωτική Προσκόμιση Δικαιολογητικού»: ΝΑΙ/ΟΧΙ, προσυμπληρωμένο από το σύστημα

«Δικαιολογητικό»: με επιλογή από λίστα τιμών. Η λίστα ανοίγει μόνο σε όσα ευρήματα το πεδίο «Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού» έχει τιμή «ΝΑΙ» και το πεδίο Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής είναι ΝΑΙ και ο on line χρήστης έχει τη υποχρέωση επισύναψης σκαναρισμένου εγγράφου.

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει ΝΑΙ στο πεδίο «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής» για όσα από τα ευρήματα επιθυμεί και να αποθηκεύσει προσωρινά όσα έχει καταχωρήσει, επιλέγοντας "ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ". Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα «Τα καταχωρισμένα στοιχεία που αποθηκεύετε θα ληφθούν υπ' όψιν μετά την οριστικοποίηση της Ένδικοφανούς Προσφυγής σας». Ο παραγωγός μετά το πέρας της διαδικασίας επιλέγει το πεδίο «Οριστικοποίηση» και η ενδικοφανής προσφυγή πληρωμής παίρνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου αυτόματα από το σύστημα.

2. Η υποβολή των προσφυγών υποβάλλεται στο πλαίσιο:

  • μηχανογραφικής επαναξιολόγησης της αίτησης πληρωμής (μέσω διασταύρωσης με άλλες βάσεις δεδομένων, του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλων υπηρεσιών), όποτε και ακολουθεί επανυπολογισμός της πληρωμής
  • των ευρημάτων πληρωμής.

Σημειώνεται ότι το εύρημα «97201: Δεσμεύσεις από ΔΑΑΑ-ΑΦΜ για περαιτέρω έλεγχο άμεσης σύνταξης», σύμφωνα με το οποίο δεν κρίνονται δικαιούχοι πληρωμής όσοι λαμβάνουν άμεση σύνταξη προς το πρόσωπο τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα αφορά στον έλεγχο του κριτηρίου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 562/93601/25- 04-2019 (ΦΕΚ 1641/13-05-2019, τεύχος Β΄) "γ) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα" όπου ενεργός επαγγελματική δραστηριότητα νοείται "ηα) Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα. ηβ) Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον σφαλισμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου". 

Η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πληρωμής για το εν λόγω εύρημα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως στο συνημμένο υπόδειγμα, τα οποία αξιολογούνται από τους ελεγκτές της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διευκρινίζεται ότι περιπτώσεις παραγωγών που λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος ή/και θανάτου ή/και αναπηρίας εμπίπτουν στην περίπτωση καταβολής άμεσης σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου. Τα διάφορα επιδόματα π.χ. επίδομα ΕΑΑ, Παραπληγικό κλπ., αποτελούν συμπληρωματική δαπάνη από τον ΕΦΚΑ και δεν λογίζονται κύρια σύνταξη.

3.Οι ενδικοφανείς προσφυγές, για τις περιπτώσεις που απαιτείται αξιολόγηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης.

4.Η εξέταση των προσφυγών θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής.