Δίκτυο Εστιακών Σημείων της EFSA

Δίκτυο Εστιακών Σημείων της EFSA
Δέκα χρόνια συνεργασίας και δικτύωσης για την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ. 

Το δίκτυο των Εστιακών Σημείων της EFSA δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια, το 2008. Τα μέλη του δικτύου ενεργούν ως πρεσβευτές στα κράτη μέλη της ΕΕ και δρουν ως δίκτυο διασυνοριακής συνεργασίας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το δίκτυο αποτελείται από εκπρόσωπους των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Εκπρόσωποι από την Ελβετία και τις προενταξιακές χώρες συμμετέχουν στο δίκτυο ως παρατηρητές.

Στόχος του δικτύου των Εστιακών Σημείων της EFSA είναι η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, η δικτύωση και η σύμπραξη.

Επιπλέον, το δίκτυο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της αξιολόγησης της επικινδυνότητας στην ΕΕ και στην αύξηση της προβολής των επιστημονικών εργασιών της EFSA και των Κρατών Μελών στον ίδιο τομέα.

Για την 10ετή επέτειο, η EFSA δημιούργησε ένα νέο διαδραστικό χρονοδιάγραμμα μία συνοπτική οπτικοποιημένη απεικόνιση όπου επισημαίνονται τα κυριότερα επιτεύγματα του δικτύου των εστιακών σημείων.