Αγροτικό Παρατηρητήριο

Αγροτικό Παρατηρητήριο
Το Αγροτικό Παρατηρητήριο υποστηρίζει την παραγωγή γνώσεων και αποσκοπεί στη βελτίωση της συλλογής και διάδοσης δεδομένων που σχετίζονται με τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αγροτικών περιοχών και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την «αγροτική θωράκιση», για την αξιολόγηση και την εκτίμηση του αντίκτυπου των νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ στις αγροτικές περιοχές και παρέχει στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Το Αγροτικό Παρατηρητήριο είναι μέρος της νέας ιστοσελίδας Rural Vision που εγκαινιάστηκε με ενημερωτικές σελίδες που ομαδοποιούν σε ένα μέρος όλες τις δράσεις που σχετίζονται με το Αγροτικό Όραμα.

Θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με στόχο να προστεθούν εργαλεία συνεργασίας και να δημιουργηθεί μια διαδραστική πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ολόκληρης της κοινότητας του Rural Pact και της πλατφόρμας για την αγροτική αναζωογόνηση.

Το παρατηρητήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

Εστίαση στην ύπαιθρο: επιτρέπει την απεικόνιση ενός δείκτη για ένα δεδομένο έτος με τιμή για αστικές, ενδιάμεσες και αγροτικές περιοχές ανά κράτος μέλος.

Ο τόπος μου: δεδομένα για τις περιφέρειες σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα.

Τάσεις: επιτρέπει την απεικόνιση της εξέλιξης ενός δείκτη με την πάροδο του χρόνου για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανάλυση: θα δημοσιεύονται κάθε χρόνο αρκετές ερευνητικές εργασίες για διαφορετικές πτυχές της αγροτικής ζωής.

Το Αγροτικό Παρατηρητήριο είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Θα προστεθούν σταδιακά περισσότερα δεδομένα, θα βελτιωθούν ορισμένες λειτουργίες και θα συνδεθεί με υπάρχοντες πόρους.

Πριν προωθηθεί ευρύτερα το παρατηρητήριο, η ομάδα του Αγροτικού Παρατηρητήριου θα εκτιμούσε τη συμβολή σας. Επικοινωνήστε με την ομάδα μέσω του JRC-KCTP@ec.europa.eu ή της ιστοσελίδας.