Εντός τριμήνου οι δηλώσεις των βοσκοτόπων

Εντός τριμήνου οι δηλώσεις των βοσκοτόπων
Το αργότερο εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν την επιθυμία τους για τους βοσκοτόπους που πρέπει να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βελτίωσης  

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίαςανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η αριθ. 1058/71977/3-7-2017(ΦΕΚ2331 Β΄) με θέμα ?Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨)?, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 της ως άνω απόφασης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, πρέπει να δηλώσουν στην αρμόδια Περιφέρεια, με αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, την επιθυμία τους ότι οι εκτάσεις αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα εκπονηθούν.

Για το λόγο αυτό όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου της ως άνω απόφασης , θα πρέπει να απευθυνθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας προκειμένου το αργότερο μέχρι 7/10/2017 να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα ΔΣΒ που θα εκπονηθούν.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Α.1.1 , 1ος όροφος, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 511 136.