Επικαιροποίηση εθνικού μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών

Επικαιροποίηση εθνικού μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών
Η μη συμμόρφωση θα επιφέρει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. 

Οι ιδιοκτήτες των εκτροφών πουλερικών που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 10 Δεκεμβρίου 2021, οφείλουν έως τις 10 Δεκεμβρίου 2022 να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών ή να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε αυτό, κατά περίπτωση.

Ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα αναθρεπτήρια πουλερικών, η μεταβατική περίοδος έχει ήδη παρέλθει καθώς έχει ξεκινήσει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν συμμορφωθεί έως σήμερα, να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης εγγραφής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι στις 10 Δεκεμβρίου 2022, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις περί μη εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις εκμεταλλεύσεις εκείνες που έπρεπε να είχαν εγγραφεί ή επικαιροποιηθεί τα στοιχεία τους πριν την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Οι μη εγγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις στο ηλεκτρονικό μητρώο δε θα καταχωρίζονται στο σύστημα TRACES, ενώ όσες από αυτές είναι ήδη καταχωρισμένες στο εν λόγω σύστημα θα διαγραφούν.