Ανθοπαραγωγοί: Έως 20/6 οι αιτήσεις στήριξης

Ανθοπαραγωγοί: Έως 20/6 οι αιτήσεις στήριξης
Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης και την υποβολή αίτησης. 

Καθορίστηκε η άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής Ανθέων καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ανθέων σε όλη τη χώρα οι οποίοι:

α) Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής),

β) Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (αρθ. 2 σημ. 14),

γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε και σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

- σε 1.250 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων, φυτών κηποτεχνίας & άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου (κατηγορία 1)

- σε 2.500 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ανθέων υπό κάλυψη (θερμοκηπίων), ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών ανθέων εσωτερικού χώρου (κατηγορία 2)

2. Σύμφωνα με τις δηλωθείσες εκτάσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2019 οι καλλιέργειες ταξινομούνται ανά κατηγορία της ανωτέρω παραγράφου όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει από οποιαδήποτε πηγή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Στο ποσό των 100.000 ευρώ περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο εν δυνάμει δικαιούχος υποβάλλει την αίτησή του απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ΕΑΕ 2019 είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του:

- Απευθείας μέσω της επιλογής "Χρήση εφαρμογής" στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:// registration.dikaiomata.gr/user_registration/ εφόσον διαθέτει προσωπικούς κωδικούς από παλαιότερο έτος (ΕΑΕ 2014-2020, υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρορύπανση κτλ) ή μέσω της ίδιας επιλογής εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ (επιλογή "Αίτημα εγγραφής" στην ανωτέρω σελίδα)

- Μέσω του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο οποίο είχε απευθυνθεί για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019.Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα Εγκύκλιο ως Παράρτημα Ι.

Το διάστημα υποβολής της αίτησης ορίζεται από:
20-5-2020 έως 20- 6-2020 προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία δηλώνουν ότι:

α) Δεν έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις από οποιαδήποτε άλλη πηγή συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης οι οποίες υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ,

β) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ήδη προβληματική επιχείρηση την 31/12/2019 σύμφωνα με τον Κανονισμό΄(ΕΕ) 702/2014,

γ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία

έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.