Απόφαση συμπερίληψης εκπροσώπου της ΕΘΕΑΣ στο Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Απόφαση συμπερίληψης εκπροσώπου της ΕΘΕΑΣ στο Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου.  

Μετά από παρέμβαση της ΕΘΕΑΣ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ», αποφασίστηκε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο θα αποτελείται από επτά μέλη, θα περιληφθεί ένας εκπρόσωπος από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα προταθούν από το Δ.Σ. της ΕΘ.Ε.Α.Σ..

Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Νόμου «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ», Άρθρο 6 «Διοικητικό Συμβούλιο» αναφέρεται πως:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι επταμελές και αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Α' Αντιπρόεδρο,

γ) τον Β' Αντιπρόεδρο,

δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του,

ε) έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,

στ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. της ΕΘ.Ε.Α.Σ.,

ζ) έναν εκπρόσωπο του προσωπικού του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των υπαλλήλων.

Να αναφέρουμε πως κρίθηκε αναγκαία η συγκεκριμένη παρέμβαση επειδή:

I. Η γεωργική έρευνα αφορά άμεσα τους αγρότες και τα συλλογικά σχήματα του κλάδου.

II. Η μεταφορά των καινοτομίας και των αποτελεσμάτων της έρευνας πρέπει να γίνεται με αμφίδρομο τρόπο, δηλαδή και με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών για προβλήματα ή τα θέματα που αντιμετωπίζουν στην παραγωγική διαδικασία.

III. Η κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών ενόψει της εφαρμογής της ΚΑΠ, καθώς και της αντιμετώπισης των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα».

Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου.