Κτηνοτροφία και Eco-Schemes

Κτηνοτροφία και Eco-Schemes
 Ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν - Τα ποσά και οι εκτάσεις.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2023 - 2027, σχετικά με την εισαγωγή και εφαρμογή των νεών εθελοντικών, ετήσιων γεωργο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Οικολογικά Σχήματα» (Eco Schemes) και στα οποία θα διατεθούν 426.444.327 ευρώ (περ. 25% του συνολικού Π/Υ των άμεσων ενισχύσεων), οι δράσεις που αφορούν και την αγρονομική περιφέρεια «Βοσκότοποι», συνεπώς και την κτηνοτροφία, είναι οι εξής:

  • Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου
  • Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων
  • Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Πιο συγκεκριμένα:

Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται με 12.940.186 ευρώ (3,03% του Π/Υ των Eco-shemes) και αφορά 129.402ha. Επιπλέον, η ενίσχυση ανά εκτάριο προβλέπεται να είναι 100 ευρώ.

Η δράση αυτή συνίσταται στη βελτίωση των υπαρχόντων αγροδασικών συστημάτων μέσω της συστηματικής φροντίδας/καθαρισμού των δένδρων/θάμνων, της υποχρέωσης για ελεγχόμενη βόσκηση και της καρατόμησης και απομάκρυνσης ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά την χειμερινή περίοδο.

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών, οι οποίοι κατέχουν αγροτεμάχια με αγροδασικά συστήματα και αγροτεμάχια σε μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας.

Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται με 21.069.868 ευρώ (4,94% του Π/Υ των Eco-shemes) και αφορά 401.151ha. Επιπλέον, η ενίσχυση ανά εκτάριο προβλέπεται να είναι ως εξής:

Η παρέμβαση αφορά κατ' αρχάς στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης και υποβάθμισης των βοσκοτόπων. Ως προς τις δεσμεύσεις:

1. «Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης»

Οι υποχρεώσεις των παραγωγών σε αυτή τη δράση, αφορούν είτε στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης είτε στην μετακίνηση σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ελλιπούς βόσκησης λόγω μειωμένης προσβασιμότητας και συνεπώς αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

α) Αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιμων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί με προσδοκώμενο αποτέλεσμα, να μειωθεί ο κίνδυνος διάβρωσης και να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα των βοσκοτόπων. Συγκεκριμένα αναστέλλεται η βόσκηση:

i. για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψομετρική ζώνη (<600μ.),

ii. για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στην ημιορεινή υψομετρική ζώνη (600-800 μ.)

iii. και για τον μήνα Μάιο στην ορεινή υψομετρική ζώνη (>800μ.)

β) Να μετακινούν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες το έτος, έτσι ώστε από τη μία πλευρά να μειώνεται η πίεση της βόσκησης στους πεδινούς βοσκοτόπους και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η δημιουργία υπερβολικής ποσότητας βιομάζας στους ορεινούς που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους ξηρούς μήνες.

2. «Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου»

Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση για την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί και ομάδες ενεργών γεωργών. Η παρέμβαση αφορά στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στο να καλυφθούν τα 476.509 ha που βρίσκονται σε κακή και πολύ κακή κατάσταση (με βάση την κλίση, την διάβρωση, την ξηρότητα και το έδαφος).

Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται με 235.016.873 ευρώ (55,11% του Π/Υ των Eco-shemes) και αφορά 545.629ha. Επιπλέον, η ενίσχυση ανά εκτάριο για την κτηνοτροφία προβλέπεται να είναι ως εξής:

Η παρέμβαση συνίσταται στην ενίσχυση της συνέχισης εφαρμογής μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργούν που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή. Πρέπει να διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, η οποία ένταξη τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι.