Νέα ΚΑΠ 2023-2027: Οι δέκα βασικοί στόχοι για τις χώρες της ΕΕ

Νέα ΚΑΠ 2023-2027: Οι δέκα βασικοί στόχοι για τις χώρες της ΕΕ
H κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) 2023-2027 θα διαρθρωθεί γύρω από δέκα βασικούς στόχους.

Οι στόχοι της Νέας ΚΑΠ θα εστιάζουν σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδιώξεις, οριοθετώντας τη βάση επί της οποίας οι χώρες της ΕΕ καταρτίζουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

Οι στόχοι αυτοί είναι:

  • Eξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
  • Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα
  • Δράση για την κλιματική αλλαγή
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας
  • Ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών
  • Τόνωση των αγροτικών περιοχών
  • Προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων
  • Ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας

Ανάλυση των βασικών στόχων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε σειρά συνοπτικών ενημερωτικών δελτίων, προκειμένου να εξηγήσει το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται καθένας από τους προαναφερόμενους δέκα στόχους.

1. Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος

Βασικός στόχος: Η στήριξη του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και της ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργικής ποικιλότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής.

Το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το γεωργικό εισόδημα στην ΕΕ, τον ρόλο της ΚΓΠ ως προς την υποστήριξή του και τις διαφορές μεταξύ χωρών και τομέων της ΕΕ. Επιπλέον, εξετάζει τον συνδυασμό των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη του βασικού στόχου της στήριξης του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος.

2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Βασικός στόχος: Η ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο περιγράφει μια σειρά παραγόντων και εργαλείων πολιτικής που είναι διαθέσιμα για την αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία της ΕΕ, όπως τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, οι νέες τεχνολογίες, η αγροτική ανάπτυξη και οι υποδομές, τα αποτελεσματικά συστήματα παροχής συμβουλών και η συνεχής κατάρτιση των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων.

3. Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα

Βασικός στόχος: Η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα.

Το παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η νέα ΚΓΠ μπορεί να ενισχύσει τη θέση των γεωργών, μέσω μέτρων όπως η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των γεωργών, η αύξηση της διαφάνειας της αγοράς και η εξασφάλιση αποτελεσματικών μηχανισμών κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

4. Συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Βασικός στόχος: Η συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σ' αυτήν, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης ενέργειας.

Το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο εξετάζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω νέων τεχνικών διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων και του εδάφους. Επιπλέον, διερευνά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή για τη γεωργία.

5. Αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων

Βασικός στόχος: Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, μεταξύ άλλων με τη μείωση της χημικής εξάρτησης.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο επικεντρώνεται στη σημασία του εδάφους ως ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους, ο οποίος παρέχει βασικά θρεπτικά συστατικά, νερό, οξυγόνο και υποστήριξη για τα φυτά. Εξετάζει επίσης ανησυχίες που σχετίζονται με την υγεία του εδάφους και τονίζει τη σημασία των πολιτικών που προωθούν την προστασία του εδάφους.

6. Ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας

Βασικός στόχος: Η συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, η ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και η διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων.

Αυτό το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο αφορά το θέμα της βιοποικιλότητας εντός της ΕΕ, με ιδιαίτερη εστίαση στους δεσμούς της με τις καλλιεργημένες εκτάσεις και τα χαρακτηριστικά τοπίου. Υπό το πρίσμα αυτό, κάνει επισκόπηση ορισμένων από τις αλλαγές που απαιτούνται στον γεωργικό τομέα, εξηγεί τα σχετικά εργαλεία της ΚΓΠ που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα και θέτει βασικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο μέλλον η ΚΓΠ.

7. Ανανέωση των γενεών

Βασικός στόχος: Η προσέλκυση και διατήρηση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις προκλήσεις και τις ανάγκες των νέων γεωργών στην ΕΕ και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένα πιο στοχοθετημένο σύστημα στήριξης, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών και την καλύτερη ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, μπορεί να τονώσει την ανανέωση των γενεών και να ενθαρρύνει την καλύτερη επιτυχία των νέων γεωργών στον γεωργικό τομέα.

8. Θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ισότητα στις αγροτικές περιοχές

Βασικός στόχος: Η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, καθώς και η συμπερίληψη της κυκλικής βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας.

Το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο διερευνά τον ρόλο της ΚΓΠ στην αγροτική οικονομία και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η στήριξη του εισοδήματος και οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη συμβάλλουν στη διατήρηση των ποσοστών απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου.

9. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία

Βασικός στόχος: Η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά.

Το συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο επικεντρώνεται στις προκλήσεις που θέτει η μικροβιακή αντοχή (AMR) στη ζωοτεχνία, στη στενή σχέση μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των ζώων και των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων, καθώς και στις δράσεις της ΕΕ που μπορούν να στηρίξουν τους γεωργούς και τις χώρες της ΕΕ στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

10. Η ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας

Βασικός στόχος: Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών μέσω της προώθησης και της ανταλλαγής γνώσεων, της καινοτομίας και ψηφιοποίησης και της ενθάρρυνσης της υιοθέτησής τους από τους γεωργούς μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, στην καινοτομία, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην κατάρτιση.

Στόχος αυτού του συνοπτικού ενημερωτικού δελτίου είναι ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και της βελτίωσης της γεωργικής κατάρτισης.