Παράταση των Γενικών Συνελεύσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Παράταση των Γενικών Συνελεύσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών
Για φέτος λόγω της κρίσης του κορωνοϊού παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου. 

Συγκεκριμένα, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η σύγκλιση, για φέτος, των γενικών συνελεύσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ με επιστολή της στις 10 Ιουνίου 2020 προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη ζητούσε την παράταση των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, λόγω των συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία.

Η σχετική ρύθμιση στο σχέδιο νόμου έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 19

Τελική διάταξη

Η προθεσμία διενέργειας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α? 52) και σε καταστατικά Αγροτικών Συνεταιρισμών, μόνον για το έτος 2020 παρατείνεται μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Σχετικά, στην αιτιολογική έκθεση επί του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρονται τα εξής:

«Με το άρθρο 19 παρατίθεται τελική διάταξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α? 52), η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μία φορά τον χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του ΑΣ μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Επειδή συνήθως ως διαχειριστική χρήση ορίζεται το ημερολογιακό έτος, η ΓΣ των ΑΣ πρέπει να συγκληθεί μέχρι τις 30.6.2020.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και προς τήρηση των επιβληθέντων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, τα οποία απαγόρευαν τις συναθροίσεις, σε συνδυασμό με το ότι οι διοικήσεις των ΑΣ (Διοικητικά και Εποπτικά Συμβούλια) εκλέγονται από τις Γενικές τους Συνελεύσεις, αρχικά, προς αντιμετώπιση του ζητήματος της λήξεως της θητείας των διοικητικών οργάνων ΑΣ μέσα στην περίοδο ισχύος των μέτρων πλήρους απαγορεύσεως των συναθροίσεων, με το άρθρο 61 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 (Α? 75) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α? 86), η θητεία των μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των ΑΣ παρατάθηκε μέχρι και τις 30.6.2020, εν συνεχεία δε, με το άρθρο 31 του ν. 4691/2020 (Α? 108), η θητεία τους παρατάθηκε μέχρι και τις 31.10.2020.

Ωστόσο με την παράταση αυτή δεν αποφεύγεται η εκ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 και τυχόν αντιστοίχων προβλέψεων καταστατικών ΑΣ υποχρέωση για την διενέργεια ΓΣ μέχρι 30.06.2020, πράγμα που, ιδίως για πολλούς ΑΣ που έχουν δεκάδες ή εκατοντάδες μέλη, είναι αδύνατο, καθ? όσον αντιβαίνει και στα νυν ισχύοντα μέτρα και τους περιορισμούς σχετικά με τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους. Παρίσταται επομένως αναγκαίο, μόνον για το τρέχον έτος 2020, να παραταθεί η προθεσμία αυτή μέχρι και τις 31.10.2020, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων ακόμη και σε ΑΣ με πολλά μέλη χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διαδόσεως του κορωνοϊού».