Πρόστιμο 13.700 ευρώ σε κτηνοτρόφο στη Λευκάδα

Πρόστιμο 13.700 ευρώ σε κτηνοτρόφο στη Λευκάδα
Σε περίπτωση μη πληρωμής του προστίμου, μετά την παρέλευση των 60 ημερών, το ποσό του προστίμου θα βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ με επιβάρυνση 1% ανά μήνα καθυστέρησης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες επέβαλαν διοικητική κύρωση ύψους 13.700 ευρώ σε κάτοχο εκμετάλλευσης βοοειδών, καθότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις:


α) Τομέας Υγείας των Ζώων-υποπερίπτωση δ. 10 (Απομάκρυνση από την εκμετάλλευση ζώων που φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση ή που δεν συνοδεύονται από τα έγγραφα ή πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή που ο αριθμός τους δεν ανταποκρίνεται ?ε τα καταχωρισμένα στο μητρώο της εκμετάλλευσης στοιχεία)

β) Τομέας Υγείας των Ζώων-υποπερίπτωση δ.32 (Μη συμμόρφωση ?ε τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων υγείας των ζώων)

γ) Τομέας Υγείας των Ζώων-υποπερίπτωση δ.33 (Η από αμέλεια ή από πρόθεση παράβαση των διατάξεων περί μεταδοτικών νόσων)

Το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης. Η εντός της ως άνω προθεσμίας, αποπληρωμή του προστίμου, συνεπάγεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ?η πληρωμής του προστίμου, μετά την παρέλευση των 60 ημερών, το ποσό του προστίμου θα βεβαιωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ με επιβάρυνση 1% ανά μήνα καθυστέρησης.

 

Κατά της απόφασης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει:

 

α) ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4235/2014. Η ένσταση υποβάλλεται εις διπλούν στη Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, απευθυνόμενη ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής Ενστάσεων (Γ) Υγείας & Προστασίας των Ζώων (αριθ. 2353/33210/20-03-2015 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και

β) ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που προβλέπονται από τον ν.2717/1999 (Α? 97) ? Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.