Σχέδια Βελτίωσης: Ανοίγει η πλατφόρμα 15/3 για τους δικαιούχους - Συμπεριλήφθηκαν προτάσεις της ΕΘΕΑΣ

Σχέδια Βελτίωσης: Ανοίγει η πλατφόρμα 15/3 για τους δικαιούχους - Συμπεριλήφθηκαν προτάσεις της ΕΘΕΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023.

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τα Σχέδια Βελτίωσης, για τα οποία παρενέβη η ΕΘΕΑΣ και η Π.Ε.Ν.Α. κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) την αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

1. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

- Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

- Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

- Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.

- Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

- Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες, αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, πρέπει:

- Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

- Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

- Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

- Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

- Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Οι επενδύσεις κρίνονται επιλέξιμες για στήριξη όταν συντρέχουν οι παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

1. Προβλέπονται σε εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

2. Τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων στα οποία εγκαθίστανται μόνιμα επενδύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ.

3. Έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ.

4. Αφορούν καινούρια και αμεταχείριστα επενδυτικά αγαθά των οποίων η απόκτηση / εγκατάσταση υπάρχει η δυνατότητα να πιστοποιείται στο πλαίσιο της επιτόπιας επίσκεψης της παρ. 10 του άρθρου 27 της ΥΑ.

5. Αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση, τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 14 της ΥΑ.

6. Δεν προκαλούν αλλαγή στη φύση του προϊόντος, εξαιρουμένων των επενδύσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 9 της ΥΑ.

7. Συμμορφώνονται με τα ενωσιακά (κοινοτικά) πρότυπα, τις προδιαγραφές του παραρτήματος 6 και την εθνική νομοθεσία.

8. Πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες οι οποίες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί έως και 24 μήνες πριν την ανωτέρω οριστικοποίηση. Εφόσον η υλοποίηση των επενδύσεων προηγείται της απόφασης ένταξης, αυτές πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου χωρίς η υλοποίηση αυτή να υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο σε συγχρηματοδότησή τους.

9. Δεν έχουν ενισχυθεί και δεν θα ενισχυθούν από άλλη πηγή.

10. Προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία να χαρακτηρίζονται ως «γεωργικές» (π.χ. μηχάνημα που ταξινομείται ως «γεωργικό» και όχι ως «μηχάνημα έργου»). Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η δυνατότητα χαρακτηρισμού / ταξινόμησης της επένδυσης ως γεωργικής, τότε πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών, στην εκτροφή των ζώων, στη διαχείριση και ασφάλεια της εκμετάλλευσης, στην αποθήκευση, στη συντήρηση, στην προετοιμασία πρώτης πώλησης και προώθησης των προϊόντων της εκμετάλλευσης. Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως «γεωργικές» και οι επενδύσεις για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της εκμετάλλευσης καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης.

11. Έχει εκδοθεί κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την υποβολή αιτήματος πληρωμής που αφορά τη σχετική δαπάνη.

12. Τηρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης που τις αφορούν.

13. Ικανοποιούν ανά κατηγορία τις ειδικές προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 της ΥΑ.

14. Δε δημιουργούνται τεχνητά οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να καθοριστούν επιλέξιμες.

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο, ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία
Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσό των 180 εκατ. ευρώ κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής:

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες αλλαγές στις οποίες προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, ύστερα από παρέμβαση της ΕΘΕΑΣ και της ΠΕΝΑ στη διαβούλευση των Σχεδίων Βελτίωσης, κατόπιν προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων των Συνεταιρισμών και αγροτών μελών της:

  • Βελτίωση της «άκαμπτης» προϋπόθεσης του «όμορου» αγροτεμαχίου.
  • Αναφορικά με τον αιτούμενο προϋπολογισμό, αν και δεν έγινε κάποια εξαίρεση για τους Νέους Αγρότες, αυτός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού (αντί του αρχικού ποσοστού της διαβούλευσης για 25%).
  • Αύξηση του ορίου ηλικίας ένταξης αγροτών (από 61 έτη σε 63).
  • Μείωση της ελάχιστης έκτασης για την καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών για ενίσχυση ελκυστήρα δυναμικότητας έως 70 hp.
  • Προσθήκη του κρόκου Κοζάνης στο εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών δαπανών εγκατάστασης πολυετών φυτειών.
  • Αύξηση του εύλογου κόστους υλοποίησης επενδυτικών δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους.
  • Αύξηση της ανώτατης επιλέξιμης δαπάνης αγοράς ελκυστήρα (συμπ. του εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας που τον συνοδεύει), παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους, πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών και στην εγκατάσταση πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων αυτών αθροιστικά.
  • Ως προς τη βαθμολογία, αύξηση του ποσοστού στα κριτήρια 1.2, 3.3, 5.1 και προσθήκη στο κριτήριο 4.1 της εγκατάστασης νέων φυτειών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση.