Δίκαιοι όροι για τις αγροτικές περιοχές

Δίκαιοι όροι για τις αγροτικές περιοχές
Το ζητούν οι ευρωβουλευτές για τη γεωργία με ψήφισμά τους. 

Οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται άμεσες και δίκαιες πολιτικές και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές κοινότητες.

Στο σχέδιο ψηφίσματος για «Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ - Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου με 36 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 10 αποχές, οι ευρωβουλευτές, με επικεφαλής την εισηγήτρια Isabel Carvalhais (S&D, PT) , τονίζουν τον βασικό ρόλο των αγροτικών περιοχών και ζητούν άμεσα μέτρα της ΕΕ και τα εθνικά μέτρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγροτικών περιοχών.

Κεντρικός ρόλος των αγροτικών περιοχών και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

Οι κρίσεις που σχετίζονται με τον COVID-19 και τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία έχουν καταδείξει τη σημασία των αγροτικών περιοχών για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη, υπενθυμίζουν οι ευρωβουλευτές και τονίζουν περαιτέρω τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αγροτικές περιοχές στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς, στην προώθηση της διατήρησης της φύσης ή στην παροχή τοπίων για αναψυχή. Ωστόσο, αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν δημογραφική παρακμή, φτώχεια, έλλειψη ευκαιριών εργασίας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, καθώς και κακή συνδεσιμότητα.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Γεωργίας ζητά δημόσιες επενδύσεις για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές και για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό υποδομών όσον αφορά τόσο τις μεταφορές όσο και την ευρυζωνική κάλυψη. Από αυτή την άποψη, η έκθεση που εγκρίθηκε υπογραμμίζει τις νέες ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές που προσφέρει η εκτεταμένη χρήση της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Καλύτερη και αποκλειστική χρηματοδότηση από τα κονδύλια της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για συνέργειες των κονδυλίων και των πολιτικών της ΕΕ και ζητούν την ορθή εφαρμογή της αγροτικής εδαφικής διάστασης κατά τα τρέχοντα πολυετή προγράμματα δημοσιονομικών πλαισίων. Καλούν την Επιτροπή να αναπτύξει έναν μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης της συνεισφοράς κάθε ταμείου της ΕΕ στις αγροτικές περιοχές.

Για το μέλλον, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ειδική χρηματοδότηση στις αγροτικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει μια μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης μεριδίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής σε αγροτικές περιοχές.

Συμμετοχή πολιτών και αγροτική αποκατάσταση

Στο κείμενό τους, οι ευρωβουλευτές εφιστούν την προσοχή στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των αγροτικών πληθυσμών που πιστεύουν ότι οι ανάγκες τους δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η έκθεση συνιστά να βασίζονται στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή εμπιστοσύνη στους πολίτες, και να αναπτύσσουν κοινοτικές, αποκεντρωμένες και από κάτω προς τα πάνω πολιτικές και μέτρα στήριξης, με τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων που μπορούν να προσδιορίσουν καλύτερα τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Η Επιτροπή Γεωργίας ζητά επίσης έναν υποχρεωτικό και αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας της υπαίθρου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των νέων πολιτικών στις αγροτικές περιοχές.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο ψηφίσματος θα τεθεί τώρα σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, ενδεχομένως κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου.

Ιστορικό

Η έκθεση πρωτοβουλίας ανταποκρίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2021, η οποία προσδιορίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές και επισημαίνει τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις περιοχές. Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο αγροτικής δράσης που επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, στη βελτίωση της συνδεσιμότητας, στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας καθώς και στη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.