Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Ζητείται συμπληρωματική εκτίμηση επιπτώσεων

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Ζητείται συμπληρωματική εκτίμηση επιπτώσεων
Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματική μελέτη της υφιστάμενης εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Τα κράτη μέλη χαιρετίζουν τους στόχους της πρότασης για μείωση έως το 2030 της χρήσης και των κινδύνων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) κατά 50% σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και της χρήσης πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.

Συμφωνούν επίσης ότι η εν λόγω πρόταση μπορεί να αποτελέσει βασικό μέσο για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εκτίμηση επιπτώσεων που υπέβαλε η Επιτροπή βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα κράτη μέλη ανησυχούν μήπως δεν λαμβάνει υπόψη τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ.

Στην έκθεση προόδου που υπέβαλε η τσεχική Προεδρία στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις 12 Δεκεμβρίου σημειώνεται ότι η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δεν παρέχει επαρκείς ποσοτικές αναλύσεις σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της πρότασης στον γεωργικό τομέα της ΕΕ και τη δυνητική αύξηση της επισιτιστικής εξάρτησης, ούτε εξετάζει τον αντίκτυπο της προτεινόμενης απαγόρευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ευαίσθητες περιοχές, δεδομένης, ιδίως, της περιορισμένης διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων χαμηλού κινδύνου αντί των συνήθων χημικών φυτοφαρμάκων, ενώ δεν προβλέπονται παρόμοιες απαιτήσεις για τα εισαγόμενα τρόφιμα στην αγορά της ΕΕ. Σημειώνεται επίσης ότι οι στόχοι μείωσης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αποφασίζονται με ευέλικτο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε κράτους μέλους.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο ζητεί συμπληρωματικά στοιχεία για τα θέματα που περιγράφονται ανωτέρω, ώστε να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια ως κεντρικός στόχος της γεωργίας. Με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει τα αναγκαία στοιχεία το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της. Για να αποφευχθεί η επιβράδυνση της διαδικασίας, στην απόφαση τονίζεται ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες σε τεχνικό επίπεδο, για θέματα που δεν αφορά το αίτημα για συμπληρωματικά δεδομένα.