Όσα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας

Όσα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας
Οι υπουργοί συζήτησαν σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ και με την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων. 

Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας σε εθνικό επίπεδο και τόνισαν την ανάγκη να εγκριθούν τα στρατηγικά σχέδια το συντομότερο δυνατόν.

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης για τον αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην εν εξελίξει εφαρμογή της νέας πράσινης αρχιτεκτονικής. Τόνισαν επίσης την ανάγκη για μια ισορροπημένη λύση, αφενός, για την επίτευξη των στόχων σχετικά με το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, και, αφετέρου, για την κατοχύρωση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και είναι πιο σημαντικό από ποτέ να εξασφαλιστεί σταθερότητα για τους ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών μας. Σήμερα, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ απέδειξαν τη δέσμευσή τους να σταθεροποιήσουν τις αγορές και να συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την έγκαιρη έγκριση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα οποία συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα εργαλεία. Οι γεωργοί μας χρειάζονται τη στήριξή μας, καθώς παρέχουν υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και καθώς και σε πολλούς εκτός ΕΕ. Πρέπει να εξισορροπήσουμε όλους τους στόχους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τροφίμων, της βιοποικιλότητας και του κλίματος, καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές.
Zdenek Nekula, Υπουργός Γεωργίας της Τσεχίας

Συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της αγοράς, ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι υπουργοί συζήτησαν την οικονομική κατάσταση του γεωργικού τομέα στην τρέχουσα συγκυρία του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις φετινές προβλέψεις συγκομιδής, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε τομέας ως αποτέλεσμα της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η έλλειψη πρώτων υλών και οι υψηλές τιμές εισροών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη γεωργική παραγωγή και την κατάντη μεταποίηση στα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί κάλεσαν περαιτέρω την Επιτροπή να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τις παρεκκλίσεις και τα εθνικά στρατηγικά σχέδια το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να παρασχεθεί βεβαιότητα στους γεωργούς. Οι υπουργοί συζήτησαν περαιτέρω την εφαρμογή των λωρίδων αλληλεγγύης της ΕΕ και των σχετικών πλατφορμών αντιστοίχισης που έχουν δημιουργηθεί για να βοηθήσουν στη μεταφορά των σιτηρών από την Ουκρανία και επανέλαβαν τη δέσμευση και την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία. Ζήτησαν επίσης να συνεχιστεί η παρακολούθηση μεμονωμένων τομέων στην ΕΕ και να αναπτυχθούν εργαλεία σε παγκόσμιο επίπεδο για την αξιολόγηση της μελλοντικής πορείας μακροπρόθεσμα.

Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι υπουργοί συζήτησαν την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής και τη φιλόδοξη εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών για τη χρήση φυτοφαρμάκων μέσω της θέσπισης σχετικού κανονισμού. Οι υπουργοί εξέφρασαν ικανοποίηση για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον καθορισμό του στόχου του 50 % για τα χημικά φυτοφάρμακα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Υπενθύμισαν την ανάγκη για βιώσιμες ορθολογικές εναλλακτικές λύσεις αντί των χημικών φυτοφαρμάκων προτού καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης.

Οι υπουργοί ζήτησαν επίσης να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στη γεωγραφία, το κλίμα και τα σημεία εκκίνησης στα διάφορα κράτη μέλη. Τόνισαν επίσης ότι η ορθολογική χρήση δεν θα πρέπει να επιδιώκεται εις βάρος της επισιτιστικής ασφάλειας ή της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια

Οι υπουργοί εξέφρασαν ικανοποίηση για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030» και ενέκριναν συμπεράσματα για την υδατοκαλλιέργεια, με στόχο την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού τομέα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων.

Οι υπουργοί επισήμαναν την ανάγκη να λάβει ο τομέας τη δέουσα υψηλή προτεραιότητα, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητά του και να αυξηθούν οι οικονομικές επιδόσεις του. Τόνισαν επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί η παροχή θρεπτικών, υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και να μειωθεί η υψηλή εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην επισιτιστική ασφάλεια.

Οι υπουργοί τόνισαν περαιτέρω τις κύριες προκλήσεις και απειλές για την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ και τόνισαν την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της βιολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον υδατοκαλλιέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησαν τη θέσπιση ενός διαφανούς συστήματος της ΕΕ για την αναγνώριση και την επιβράβευση των παραγωγών για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, συνέστησαν την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με όλα τα οφέλη της υδατοκαλλιέργειας.

Διάφορα

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά τον κανονισμό για τη διαθεσιμότητα ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών (Προεδρία). Συζήτησαν επίσης σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης της νομοθεσίας για τη μεταφορά ζώων στην ΕΕ (Δανία), την πρόσφατη κατάσταση ξηρασίας στην ΕΕ (Ουγγαρία), καθώς και τη δήλωση του ΠΟΕ σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (Γαλλία).

Σημεία «Α»
Πράξη για τις ψηφιακές αγορές

Το Συμβούλιο ενέκρινε οριστικά τους νέους κανόνες για έναν δίκαιο και ανταγωνιστικό ψηφιακό τομέα μέσω της πράξης για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Η ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ θα δημιουργήσει ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον, χάρη στο οποίο εταιρείες και καταναλωτές θα μπορούν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές ευκαιρίες. Μετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο, εκδόθηκε η νομοθετική πράξη.

Ελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Μολδαβίας

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την προσωρινή ελευθέρωση του εμπορίου των επτά μολδαβικών γεωργικών προϊόντων που δεν έχουν ήδη ελευθερωθεί πλήρως: ντομάτες, σκόρδα, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα, κεράσια, δαμάσκηνα και χυμοί σταφυλιών. Αυτό σημαίνει ότι η Μολδαβία μπορεί τουλάχιστον να διπλασιάσει τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων -για περίοδο ενός έτους- στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς.

Επείγοντα προσωρινά μέτρα για τους ουκρανούς οδηγούς

Σε συνέχεια επείγουσας διαδικασίας, το Συμβούλιο ενέκρινε ειδικά και προσωρινά μέτρα σχετικά με τα ουκρανικά έγγραφα οδηγού. Η νομοθετική πράξη συνδέεται με την υποδοχή των ουκρανών προσφύγων και αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών απαιτήσεων που κανονικά ισχύουν για οδηγούς τρίτων χωρών όταν οδηγούν στην ΕΕ.