Προγράμματα Leader: Ο αντίκτυπος στην εδαφική ανάπτυξη

Προγράμματα Leader: Ο αντίκτυπος στην εδαφική ανάπτυξη
Η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του LEADER στην Ισορροπημένη Εδαφική Ανάπτυξη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη που αξιολογεί τον αντίκτυπο του στην εδαφική ανάπτυξη. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Leader ανέπτυξε αποτελεσματικές λύσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και ευκαιριών αγροτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, προσφέρουν τα προγράμματα Leader, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Κομισιόν και η οποία αξιολογεί τον αντίκτυπο των προγραμμάτων στην εδαφική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη οι ισχυρότεροι τομείς των προγραμμάτων Leader είναι η δημιουργία και η συντήρηση θέσεων εργασίας, η τοπική προστιθέμενη αξία των προϊόντων και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση των ικανοτήτων και της γνώσης της τοπικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων Leader προσδιορίστηκε επίσης ως όφελος.

Λιγότερο ορατές ήταν οι επιδόσεις των Leader στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού κεφαλαίου ή την προώθηση της δράσης για το κλίμα.

Παρά την περιορισμένη πρόσβασή του στους πόρους της ΕΕ, το Leader κατάφερε να αναπτύξει σύνθετες και τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις σε πολλές προκλήσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Ενώ τα ευρήματα της μελέτης είναι στην πλειοψηφία τους θετικά, εντοπίστηκαν ορισμένοι τομείς προς βελτίωση, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του συστήματος διακυβέρνησης και παροχής. Αυτά περιλαμβάνουν απλοποίηση των διαδικασιών, ενισχυμένη συνεργασία και νέους δείκτες για την καλύτερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Να σημειωθεί ότι ένας από τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ είναι να συμβάλει στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη μέσω μιας σειράς μέτρων όπως το Leader, το οποίο στοχεύει στη συμμετοχή ανθρώπων και τοπικών οργανισμών στο σχεδιασμό στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης υπό την ηγεσία της κοινότητας.