Τεχνικό δελτίο για την Καρπόκαψα Μηλιάς - Καρυδιάς

Τεχνικό δελτίο για την Καρπόκαψα Μηλιάς - Καρυδιάς
Eνημέρωση για την πορεία της πτήσης, της καρπόκαψας μηλιάς και καρυδιάς (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae), από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. 

Από τα δεδομένα του δικτύου φερομονικών παγίδων της υπηρεσίας, η πτήση του εντόμου συνεχίζεται, καταγράφοντας ικανούς αριθμούς συλλήψεων σε επιμέρους περιοχές.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια του προηγούμενου Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων της υπηρεσίας σε συνεργασία με τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, συνιστάται να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός, ιδιαίτερα σε οπωρώνες μηλοειδών και καρυδιάς με βεβαρημένο ιστορικό προσβολών, αλλά και όπου δεν πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος ψεκασμός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που υφίσταται ήδη προσβολή στους οπωρώνες, η οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει αντιμετωπισθεί με πλήρη επιτυχία, ως σήμερα.
Τονίζεται, επίσης, ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διενέργειας ψεκασμού αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι η αυστηρή τήρηση του χρονικού ορίου ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi).

Συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας, ιδιαίτερα σε ποικιλίες (Starking) που βρίσκονται κοντά στην ωρίμανση. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ενημέρωση των μελισσοκόμων της περιοχής πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε ψεκασμού.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ιδιαίτερα τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό επεμβάσεων με το ίδιο εντομοκτόνο.

Οι επόμενοι ψεκασμοί να γίνονται με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων και χημικής καταπολέμησης όπου απαιτείται δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι ψεκασμοί να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας ιδιαίτερα στα ψηλά τμήματα των δένδρων.

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.

Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.