Ενισχύσεις σε 16 φορείς για τη δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

Ενισχύσεις σε 16 φορείς για τη δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»
Με απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Αντώνογλου, εγκρίνεται η ένταξη συνολικά δεκαέξι (16) δικαιούχων στη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5.427.531,10 ευρω και επιμερίζεται στους δικαιούχους ως ακολούθως:

 

α/α

Δικαιούχος

Ύψος δαπάνης
(σε ευρω)
 

1

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου

357.099,00

2

Αγροτικός Ελαιουργικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Παρακοίλων

360.956,00

3

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής

295.401,40

4

Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου

213.382,10

5

Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Δράμας

222.558,00

6

Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Φυλής Φριζάρτα Ακροποταμιάς Άρτας

309.264,00

7

Αγροτικός Αγελαδοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας ? Πρέβεζας

278.800,00

8

Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου

234.689,60

9

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγροτών Δυτικής Θεσσαλίας

276.072,00

10

Αγροτικός Συνεταιρισμός Προώθησης Προβατοτροφίας Καραγκούνικων Προβάτων Προαστίου Καρδίτσας

459.376,00

11

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου

210.128,00

12

Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας

187.400,00

13

Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Νομού Σερρών Φυλής Σερρών «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ»

171.200,00

14

Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χίου «Μακεδονία»

572.665,00

15

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βοίου

73.040,00

16

Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδος

1.205.500,00

                                                    ΣΥΝΟΛΟ:

5.427.531,10

Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις αφορούν στην υλοποίηση ενεργειών όπως:
1. Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων (ενίσχυση 100%)
2. Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων (ενίσχυση 70%)
3. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού (ενίσχυση 100%)
4. Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων (ενίσχυση 100%)