Αποζημιώσεις και ενισχύσεις από κτηνιατρικά μέτρα εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου

Αποζημιώσεις και ενισχύσεις από κτηνιατρικά μέτρα εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίθηκε το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2019. 

Συγκεκριμένα, με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με κοινοτική συμμετοχή.

Πεδίο Εφαρμογής

Α. Στις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 4 έως 7 της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται:

1. Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως ακολούθως:

α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,

β) της πανώλης των βοοειδών,

γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,

δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,

ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,

η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,

θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,

ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,

ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,

ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,

ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,

ιδ) της γρίπης των πτηνών,

ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών, ιστ) της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (EHN),

ιζ) της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων,

ιη) της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων,

ιθ) της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων,

κ) του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,

κα) της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών,

κβ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp.,

κγ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Αethina tumida,

κδ) της λύσσας,

κε) της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων (VHS),

κστ) της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (IHN),

κζ) της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA),

κη) της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV),

κθ) της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων μαλακίων,

λα) της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων μαλακίων,

λβ) του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών,

λγ) της φυσαλιδώδους στοματίτιδας,

λδ) της πανώλης (αφρικανική πανώλη) των ιπποειδών.

2. Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), σύμφωνα με την υπ. αρ. SANTE/VP/2019/EL/SI2.798233 απόφαση της Ε. Επιτροπής της 31ης Iανουαρίου 2019 «Απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων και σχετικής χρηματοδότησης» και των ισχυουσών εθνικών αποφάσεων ως ακολούθως:

α) της επιτήρησης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),

β) της εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ),

γ) της εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των προβάτων.

3. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ προγραμμάτων σύμφωνα με την υπ? αρ. SANTE/VP/2019/EL/SI2.798233 απόφαση της Ε. Επιτροπής της 31ης Iανουαρίου 2019 «Απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων και σχετικής χρηματοδότησης» ως ακολούθως:

α) η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων με το εμβόλιο REV1,

β) επιτήρηση και έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

γ) ο έλεγχος ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp. σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων αναπαραγωγής και πάχυνσης.

δ) η επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας.

4. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω μη εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

α) της εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών,

β) της εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών,

γ) της εκρίζωσης της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών,

5. Η πρόληψη, η επιτήρηση, ο έλεγχος και η εκρίζωση νοσημάτων της παραγράφου Α.1 σύμφωνα με εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα, η χρηματοδότηση των οποίων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία από εκείνη των τακτικών προγραμμάτων της παραγράφου Α.3, ως ακολούθως:

α) Πρόγραμμα πρόληψης και επιτήρησης για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, την Ευλογιά του Προβάτου, τον Αφθώδη Πυρετό και την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.

β) Οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή δράση για τα νοσήματα της παραγράφου Α.1. 6. Προκειμένου για αποζημιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων λόγω της εφαρμογής υγειονομικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται βάσει της παρούσας απόφασης για νοσήματα για τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά, βάσει κοινοτικής νομοθεσίας ούτε αποτελούν μέρος ενός προγράμματος εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτές θεωρούνται επιλέξιμες μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του Καν. 702/2014/ΕΕ.

Β. Στις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση, σφαγή ή καταστροφή των ζώων τους και ενδεχομένως σε υποχρεωτική καταστροφή προϊόντων, για την αποτροπή επέκτασης λοιμωδών νοσημάτων που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα και χρήζουν για την εξάλειψή τους επείγουσας παρέμβασης ανάλογης με τα νοσήματα της παραγράφου Α1 του παρόντος άρθρου.

Γ. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης θεωρούνται επιλέξιμες, μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Καν. 702/2014 (και ειδικότερα τα άρθρα 1, 6, 8, 9 του Κεφαλαίου Ι, τα άρθρα 12, 13 του Κεφαλαίου ΙΙ και τα άρθρα 26, 27 του Κεφαλαίου ΙΙΙ). Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την έννοια Παραρτήματος Ι του Καν. 702/2014, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του προαναφερθέντος Κανονισμού. Αποκλείονται από την καταβολή αποζημιώσεων/ενισχύσεων οι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 14 του ιδίου Κανονισμού, καθώς και οι επιχειρήσεις κατά των οποίων εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής η οποία κήρυξε μια ενίσχυση παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Ως «επιχείρηση» θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Δε χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση/ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η ασθένεια των ζώων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένου της άρνησης ή της μη συνεργασίας στην διενέργεια εμβολιασμών. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση/ενίσχυση και κάθε άλλη πληρωμή που εισπράττεται από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων/ενισχύσεων βάσει άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ