Εξόφληση τιμολογίων αυτοτιμολόγησης Φεβρουαρίου 2020

Εξόφληση τιμολογίων αυτοτιμολόγησης Φεβρουαρίου 2020
Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει την εξόφληση και των λοιπών τιμολογίων, πέραν αυτών της αυτοτιμολόγησης, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μηνός Φεβρουαρίου 2020.  

Τα εν λόγω τιμολόγια αφορούν σε Ενημερωτικά Σημειώματα, τα οποία εκδόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΑΠΕΕΠ στις 23 Μαρτίου 2020. Επισημαίνεται ότι, σε ότι αφορά τα τιμολόγια αγοράς (αυτοτιμολόγηση) αυτά εκδόθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΑΠΕΕΠ και αναρτήθηκαν στις 24 και 25 Μαρτίου 2020, ενώ τα τιμολόγια που εκδίδονται από τους ίδιους τους παραγωγούς ΑΠΕ, αυτά παρελήφθησαν από το ΔΑΠΕΕΠ κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2020. Κατά συνέπεια και η εξόφληση των τιμολογίων αυτών γίνεται χωρίς καθυστέρηση, μια που η συμβατική ημερομηνία εξόφλησής τους είναι η 23η Απριλίου (20 ημέρες μετά την παραλαβή τους).