Δυτική Ελλάδα: Αλλαγές στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Δυτική Ελλάδα: Αλλαγές στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
Στα 62.497.500 ευρώ ανήλθε η δημόσια δαπάνη. 

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 62.497.500 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία ένταξής τους και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη. Οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις εκκινούν από το επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό που επιτεύχθηκε ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου και η διάρκειά τους είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη.

Επίσης, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ' αρ. 215009/1070/13-07-2022 απόφασης με το παράρτημα που επισυνάπτεται. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ? αρ. 215009/1070/13-07-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ««Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τους σχετικούς πίνακες ΕΔΩ