Ένταξη 314 επιλαχόντων νέων αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Υπομέτρο 6.1

Ένταξη 314 επιλαχόντων νέων αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Υπομέτρο 6.1
Με την αριθμ. 24304/159/08-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΝΝ7ΛΨ-Τ9Κ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη εντάσσονται 314 επιλαχόντες νέοι αγρότες στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έτος 2016.

Η απόφαση του Περιφερειάρχη ανεβάζει το συνολικό αριθμό των ενταγμένων στο Υπομέτρο 6.1 σε 915 δικαιούχους και το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης σε 18.087.500,00 ευρω.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τους 44 εν δυνάμει δικαιούχους, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 850.500,00ευρω, ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Η αρχική κατανομή του προϋπολογισμού των 12.000.000,00 ευρω για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την υπερδέσμευση διαμορφώνεται στο ποσό των 19.115.000,00 ευρω, με σκοπό την ένταξη του συνόλου των επιλέξιμων υποψηφίων στο πρόγραμμα των νέων γεωργών στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020.