Τροποποίηση του προγράμματος νέων γεωργών στη Δυτική Μακεδονία

Τροποποίηση του προγράμματος νέων γεωργών στη Δυτική Μακεδονία
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψε την απόφαση 1ης Τροποποίησης της υπ. αριθ. 128070/2100/18-7-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016. 

Πιο συγκεκριμένα η Απόφαση ορίζει:

Α. Την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχικής απόφασης ένταξης πράξεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:
«2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό που αναφέρεται στο τέλος του παραρτήματος και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

3. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:
Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αρχίζουν την ημερομηνία ένταξης που αναγράφεται στο παράρτημα για κάθε δικαιούχο και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται από τον διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη».

Β. Την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 Απόφασης με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 ? 2020 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ.