Διευκρινίσεις εφαρμογής για την απαλλαγή κατά 50% από το φόρο εισοδήματος των αγροτών

Διευκρινίσεις εφαρμογής για την απαλλαγή κατά 50% από το φόρο εισοδήματος των αγροτών
Ενημέρωση από την ΚΕΟΣΟΕ. 

Μετά την έκδοση στις 16/12/2022 του ΦΕΚ 6447/Β/2022 (YA 185340 ΕΞ 2022 ) βάσει του οποίου τροποποιείται το ΦΕΚ 4760/Β/2022, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερδών από αγροτική δραστηριότητα κατά 50% ή 30% κατά περίπτωση, εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα πεδία που αφορούν τους αγρότες-μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Δεδομένου ότι στην εκδοθείσα νομοθεσία δεν καθίσταται σαφές το εάν, οι αγρότες που είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και παραδίδουν το 75% τουλάχιστον της παραγωγής τους στον συνεταιρισμό, υποχρεούνται να συνάψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό τους, προκειμένου να τύχουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος κατά 50% (ή 30%), η ΚΕΟΣΟΕ μετά από επικοινωνία με την αρμόδια νομική σύμβουλο του ΥΠΑΑΤ παραθέτει διευκρινίσεις επί του ανωτέρω θέματος:

1. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μέλη ΑΣ του άρθρου 1§2α της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ 6447/Β/2022) που αναφέρει ότι, «Άρθρο 1§2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α 151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και (α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α? 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους»

δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 6§2α της τροποποιούμενης απόφασης, (ΦΕΚ 6447/Β/2022), το οποίο αναφέρει ότι:

«Άρθρο 6 §2α) Για την εφαρμογή της απαλλαγής από το φόρο κατά 50% επαγγελματιών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 1 (σσ. ΚΕΟΣΟΕ, δυστυχώς δεν αναφέρει πλην της περίπτωσης 2α), τα στοιχεία των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας που αφορουν πωλησεις προιοντων που εχουν διενεργηθει η θα διενεργηθουν εντος του 2022 βασει συμβασεων εντος του 2022 η νωριτερα, δυνανται να υποβαλλονται στην εφαρμογη της Α.Α.Δ.Ε. μεχρι και τις 28.02.2023 και να επιβεβαιωνονται η να απορριπτονται απο τον αγοραστη μεχρι και τις 31.03.2023. Σε περιπτωση που η προθεσμια επιβεβαιωσης η απορριψης των στοιχειων απο τον αγοραστη παρελθει απρακτη, τεκμαιρεται οτι ο αγοραστης επιβεβαιωνει τα υποβληθεντα στοιχεία.»

Κατά συνέπεια οι αγρότες μέλη συνεταιρισμών δεν συνάπτουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό τους, θέμα που επιπροσθέτως θα ήταν άστοχο και παράνομο, δεδομένου ότι οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας, συνάπτονται από αγρότες με τρίτους και όχι με την επιχείρησή τους, που είναι ο συνεταιρισμός. Άλλωστε το θέμα του ποσοστού της παράδοσης της παραγωγής των μελών στο συνεταιρισμό τους, προβλέπεται από το νόμο 4673/2020 και από τα καταστατικά των Α.Σ.

Είναι συνεπώς προφανές ότι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ www.aade.gr/mybusinesssupport /οι εφαρμογές μου/Συμβάσεις Συμβολαιακής Γεωργίας δεν αφορά τα συνεταιρισμένα μέλη των ΑΣ.

Το θέμα που ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί και δεν έχουν παρασχεθεί οδηγίες από την ΑΑΔΕ, είναι αυτό της μεθοδολογίας ταυτοποίησης μέσω ηλεκτρονικής πιθανόν εφαρμογής, της παράδοσης από το συνεταιρισμένο μέλος του 75% των παραχθεισών ποσοτήτων από αυτό στον συνεταιρισμό του, θέμα για το οποίο αναμένεται διευκρινιστική απόφαση.

Η αναφορά στο άρθρο 2§4 της τροποποιούμενης απόφασης, (ΦΕΚ 6447/Β/2022) που αφορά τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς με την ακόλουθη διατύπωση,

«4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της Α.Α.Δ.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 5 τα στοιχεία του άρθρου 4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλόμενου δηλώνεται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ, ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.»

δεν απαιτεί επίσης την υπογραφή και κατάθεση σύμβασης μεταξύ του μέλους και του συνεταιρισμού του, παρά μόνο την καταχώρηση των στοιχείων στην σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mybusinesssupport /οι εφαρμογές μου/Συμβάσεις Συμβολαιακής Γεωργίας).