Εξισωτική αποζημίωση: Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Εξισωτική αποζημίωση: Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων
Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13, (υπομέτρα 13.1, 13.2, και 13.3) έτους 2022, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δίνει με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων, ολοκληρώθηκε για το έτος αιτήσεων 2022 η επεξεργασία των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης και η σύνταξη των πινάκων παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καθώς και των πινάκων με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/πληρωμής του Μέτρου 13. Κατά των πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή.

Για την διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ισχύουν τα παρακάτω:

1.Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στην ανακοίνωση του ΕΦΔ της παρ. 7 του άρθρου 10 της προαναφερόμενης ΥΑ. Η υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση https://eae.opekepe.gov.gr/landing-page απ' ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Από το αριστερό μέρος της οθόνης στο tab Μέτρα, ο χρήστης επιλέγει το «13» και στην συνέχεια την επιλογή «Προσφυγές». Στο δεξί μέρος της οθόνης ανοίγει του υπομενού Προσφυγές.

2.Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών

3.Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά Υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

4.Χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε Υπομέτρο χωριστά

5.Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:

i. Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας. Ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο αντίστοιχο πεδίο και η επαναξιολόγηση της αίτησης υλοποιείται με μηχανογραφική επαναξιολόγηση των δεδομένων της Αίτησης Ενίσχυσης.

ii. Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης. Για τους κωδικούς κατά των οποίων υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή, ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο πεδίο «Ένσταση» για όσα από τα ευρήματα επιθυμεί. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει την αιτία απόρριψης που επιθυμεί να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή (επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο ένστασης) και επισυνάπτει υποχρεωτικά το αντίστοιχο έγγραφο μόνο για τις κατηγορίες που επισημαίνονται με αστερίσκο. Για επισύναψη του εγγράφου επιλέγει το κουμπί και στην συνέχεια επιλέγει το αρχείο που επιθυμεί για επισύναψη.

Στην συνέχεια πραγματοποιείται η αποθήκευση και εφόσον έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία του εντύπου ενδικοφανούς προσφυγής προχωρά σε οριστικοποίηση με το πλήκτρο που βρίσκεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης. Τέλος ο χρήστης ελέγχει στο πάνω μέρος της οθόνης την προσφυγή να έχει αλλάξει κατάσταση από Πρόχειρη σε Οριστική.

Α) Αν δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση δικαιολογητικού αναγράφεται «Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων» και ο χρήστης δεν επισυνάπτει κανένα παραστατικό

Β) Αν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση δικαιολογητικού ο χρήστης υποχρεούται να να επισυνάψει σκαναρισμένο το σχετικό δικαιολογητικό με την υποβολή της προσφυγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο χρήστης δεν επισυνάψει το δικαιολογητικό μέσω του πλήκτρου «Έγγραφο», δε θα καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση της προσφυγής του με την εμφάνιση σχετικού απαγορευτικού μηνύματος κατά την προσπάθεια οριστικοποίησης.

Τέλος σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων που διέπουν το Μέτρο η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα λήψης στήριξης (οικονομικής ενίσχυσης) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2021 προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων από το Φορέα Εφαρμογής.

Ως εκ τούτου για το διάστημα προ της υποβολής της αίτησης ένταξης (πρώτη υποβολή ΕΑΕ), δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Καν. 1122/2009 για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των γεωργών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθ' όσον δεν έχει γίνει ανάληψη των υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.