Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους

Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους
Mελέτη υποστήριξης της αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Λόγω στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), έχουν θεσπιστεί απαιτήσεις για τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω της στήριξης της βιολογικής γεωργίας και με την απαγόρευση της χρήσης τους σε περιοχές οικολογικής εστίασης με πράσινες πληρωμές.Επιπλέον, η πολλαπλή συμμόρφωση συνέβαλε στον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων σε ευάλωτες νιτρικές ζώνες. Αυτά είναι μεταξύ των ευρημάτων της μελέτης υποστήριξης της αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι η ΚΑΠ επέτρεψε μακροπρόθεσμες αλλαγές στις πρακτικές των αγροτών προωθώντας την εφαρμογή πρακτικών ευεργετικών για το έδαφος, όπως οι καλλιέργειες αλίευσης, οι καλλιέργειες κάλυψης και οι καλλιέργειες σταθεροποίησης αζώτου. Ωστόσο, λίγα αποτελέσματα επισημάνθηκαν στη μελέτη σχετικά με τη συντήρηση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κοπριά και εφαρμογή λιπασματοποίησης.

Όσον αφορά τη διάβρωση του εδάφους, η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα μέτρα της ΚΑΠ συνέβαλαν στη μείωση της. Ωστόσο, η πρόοδος ήταν περιορισμένη κατά την περίοδο 2010-16, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη μείωση της διάβρωσης του εδάφους, ιδίως σε περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι υψηλός. Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η συμβολή της ΚΑΠ στον μετριασμό των απειλών του εδάφους εξαρτάται από τις επιλογές εφαρμογής σε επίπεδο κρατών μελών ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Αυτή η μελέτη, μαζί με το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης για τους φυσικούς πόρους και τα ευρήματα των προηγουμένως δημοσιευμένων υποστηρικτικών μελετών για τη βιοποικιλότητα και το νερό θα συμβάλουν στην από κοινού αξιολόγηση των επιπτώσεων της ΚΑΠ στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα (φυσικοί πόροι). Αυτή η αξιολόγηση θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία της ΚΑΠ από την ΕΕ σε σχέση με τον αντίκτυπό της στους φυσικούς πόρους. Θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση έκθεσης της Επιτροπής, που προβλέπεται για το φθινόπωρο του 2021.

Ιστορικό

Η ΚΑΠ 2014-20 περιλαμβάνει το έδαφος ως έναν από τους βασικούς πόρους για τη γεωργία και τη δασοκομία. Ο στόχος της «αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων και δράσης για το κλίμα» περιλαμβάνει επίσης τον στόχο αντιμετώπισης της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους.

Η ΚΑΠ παρέχει ένα σύνολο ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών μέσων για τον γεωργικό τομέα, μερικά από τα οποία στοχεύουν άμεσα στην αντιμετώπιση της ποιότητας του εδάφους και στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους. Άλλα μέσα, που αντιμετωπίζουν κυρίως άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα (βιοποικιλότητα, κλίμα ή νερό) μπορούν επίσης να συμβάλουν στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους.