Ερωτήσεις - απαντήσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες του Μέτρου Συνεργασία

Ερωτήσεις - απαντήσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες του Μέτρου Συνεργασία
Ερωτήσεις - απαντήσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 2 του Μέτρου 16 «Συνεργασία» αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων (τουλάχιστον ένας δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας) σε τοπικό ή διατοπικό ή διακρατικό επίπεδο, για την επίτευξη πρακτικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή την αξιοποίηση μιας τεχνολογικής ή μη, οργανωτικής ή κοινωνικής καινοτόμου λύσης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Μέτρου 16 1.1 με το οποίο προκηρύσσονται οι δράσεις:

16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

16.1 -16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του

Δείτε αναλυτικά τις Ερωτήσεις -Απαντήσεις ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ