ΚΑΠ: Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις

ΚΑΠ: Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις
Τι προβλέπεται στη νέα ΚΑΠ 2023-2027. 

Το ποσό των 82,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ενίσχυση της παρέμβασης για τις ψηφιακές και «πράσινες» επενδύσεις στο Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027.

Ειδικότερα, η παρέμβαση αυτή θα συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους:

  • Στην εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα και μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία και την αύξηση της αποθήκευσης ύδατος.
  • Στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος, ενέργειας (ιδιοπαραγωγή από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης ή μέσω αξιοποίησης βιομάζας) και λοιπών εισροών στη γεωργική παραγωγή (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων) καθώς και αξιοποίησης παραπροϊόντων /υποπροϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και τη δημιουργία πρόσθετων πηγών εισοδήματος.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και συστημάτων γεωργίας ακριβείας.

Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).

Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για την ενίσχυση της παρέμβασης ανέρχεται σε 82.799.020 ευρώ.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ? ελάχιστον 25.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως και 100.000 ευρώ. Για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

Ύψος - ποσοστό ενίσχυσης

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της παρέμβασης θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα, με στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης:

  • Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 1.252 έργα
  • Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 50.000 ευρώ ανά έργο
  • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 62.592.963 ευρώ

Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:

  • Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 4.000 έργα
  • Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 5.000 ευρώ ανά έργο
  • Σύνολο δημόσιας Δαπάνης: 20.160.000 ευρώ
  • Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%.