Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης
Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 

Προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και οι σχετικοί κανόνες του ΠΑΑ 2014-2020 στο Μέτρο 4.1.1 στο οποίο έχουν περιέλθει, ως συνεχιζόμενες, οι πράξεις του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, είναι απαραίτητος ο καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ολοκλήρωσης για όσα επενδυτικά σχέδια δεν υποβλήθηκαν αιτήματα αποπληρωμής μέχρι και την 3η Οκτωβρίου 2018.

Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως:

α) η 5 η Νοεμβρίου για όσα σχέδια βελτίωσης εκκρεμεί η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ενδιάμεσης πληρωμής

β) η 3η Δεκεμβρίου για τα υπόλοιπα σχέδια βελτίωσης

Ειδικά για την πρώτη (α) περίπτωση, δηλαδή των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία εκκρεμεί η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για ενδιάμεση πληρωμή, οι Επιτροπές Παρακολούθησης οφείλουν να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας τα πρακτικά διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις 19 Νοεμβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που εκκρεμεί ενδιάμεση πληρωμή και δεν υποβλήθηκε αίτημα αποπληρωμής μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία δεν θα προχωρήσει στην καταβολή της ενδιάμεσης δόσης εάν δεν υποβληθεί και εξεταστεί το αίτημα ολοκλήρωσης, ώστε να πιστοποιηθεί η δυνατότητα μερικής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου.