Μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων

Μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων
Αν διαπιστωθεί ότι μια Οργάνωση Παραγωγών ή μεμονωμένος παραγωγός δεν υλοποίησε ποσότητα που είχε αιτηθεί με απόφαση του Υπ. και του Υφυπουργού η ποσότητα αυτή ανακατανέμεται σε άλλες Ο.Π ή μεμονωμένους παραγωγούς.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων.


Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται επίσης και τα μέτρα για την υλοποίηση της δυνατότητας μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων, τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους με σκοπό τα μεταποιημένα προϊόντα να διατεθούν στους τελικούς δικαιούχους - ωφελούμενους της δωρεάν διανομής.

Διαδικασία ενεργειών απόσυρσης για δωρεάν διανομή

1. Οι Οργανώσεις Παραγωγών κοινοποιούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας την ενέργεια απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται να προβούν.

Η προαναφερθείσα κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως τις 10:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλεπικοινωνία ή ηλεκτρονικό μήνυμα και περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/2011, όπως ισχύει.

Οι ΔΑΟΚ τηρούν σειρά προτεραιότητας άφιξης των σχετικών αιτημάτων (αποδεδειγμένη ώρα άφιξης και ποσότητα για κάθε κοινοποίηση).

2. Οι Οργανώσεις παραγωγών και οι μεμονωμένοι παραγωγοί κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ενέργειας απόσυρσης για δωρεάν διανομή στην οποία προτίθεται να προβούν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τηρεί σειρά προτεραιότητας άφιξης των σχετικών αιτημάτων.

Η προαναφερθείσα κοι- νοποίηση γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν και έως τις 10:00 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας με γραπτή τηλεπικοι- νωνία ή γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα και περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 78 του Καν.(ΕΕ) 543/2011 όπως ισχύει.

Οι ποσότητες που παραδίδονται από τους ανωτέρω παραγωγούς συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση ανά καλλιέργεια όπως έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 και 2018 (ΕΑΕ 2017, 2018).

3. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των κοινοποιήσεων πρόθεσης για δωρεάν διανομή του παρόντος άρθρου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές εγκρίσεις υλοποίησης των δράσεων, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ ενημερώνουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων εντός των οποίων πρόκειται να παραδοθούν τα αποσυρόμενα προϊόντα για τις ποσότητες και τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στον τόπο παραλαβής των προϊόντων από τους αποδέκτες.

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την παράδοση των προϊόντων στους αποδέκτες.

Κατανομή Ποσοτήτων ανάμεσα σε Οργανώσεις Παραγωγών και Παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών

1. Η κατανομή των ποσοτήτων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης ανάμεσα στις Οργανώσεις Παραγωγών και στους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την παρακολούθηση του συστήματος εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα:

α: Όταν μετά την παραλαβή των προαναφερθεισών κοινοποιήσεων πρόθεσης, η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει υπέρβαση των ποσοτήτων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης:

αα) ενημερώνει άμεσα Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και τους μεμονωμένους παραγωγούς: i) για την σχετική υπέρβαση, ii) ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες για την καταβολή της ενίσχυσης, iii) να μην προχωρήσουν στον έλεγχο των κοινοποιήσεων πρόθεσης αποσύρσεων της συγκεκριμένης ημέρας για 48 ώρες και

αβ) Όταν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει, με βάση τις κοινοποιήσεις του σημείου β της παρούσας παραγράφου ότι η υπέρβαση των ποσοτήτων που αναφέρθηκε ανωτέρω ήταν πλασματική, ενημερώνει τις ΔΑΟΚ και την Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να παραλάβουν εκ νέου κοινοποιήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν σχετικά τις Οργανώσεις Παραγωγών και τους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών.

β. Κάθε μέρα και μέχρι τις 15.00 μ.μ οι ΔΑΟΚ των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων κοινοποιούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία του άρθρου 11 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου έως και την ημέρα εκείνη.

2. Οι ΔΑΟΚ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα μέχρι τις 09.00 π.μ αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συνολικά στοιχεία των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από την έναρξη της εφαρμογής της παρούσας απόφασης έως και την προηγούμενη ημέρα.

Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία του άρθρου 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 της Επιτροπής κατά την προβλεπόμενη στο ίδιο άρθρο ημερομηνία με ταυτόχρονη κοινοποίηση των στοιχείων στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες κοινοποίησης αφορούν ημέρες που δεν είναι εργάσιμες, τότε οι εν λόγω κοινοποιήσεις γίνονται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και αναλόγως προσαρμόζεται και η περίοδος που υλοποιήθηκαν οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση.

Όταν σε μια Περιφερειακή Ενότητα δεν έχουν υλοποιηθεί έκτακτα μέτρα στήριξης και επομένως οι κοινοποιήσεις των ενεργειών που υλοποιήθηκαν είναι μηδενικές, τότε οι αντίστοιχες ΔΑΟΚ δεν προβαίνουν στην κοινοποίηση των μηδενικών υλοποιηθεισών δράσεων.

Αν διαπιστωθεί ότι μια Οργάνωση Παραγωγών ή μεμονωμένος παραγωγός δεν υλοποίησε ποσότητα που είχε αιτηθεί με απόφαση του Υπ. και του Υφυπουργού η ποσότητα αυτή ανακατανέμεται σε άλλες Ο.Π ή μεμονωμένους παραγωγούς.