Μέτρο 22: Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πληρωμή δικαιούχων

Μέτρο 22: Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πληρωμή δικαιούχων
Ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου η δεύτερη πληρωμή δικαιούχων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», συνολικού ύψους 1.223.565,50 ευρώ.

Επίσης, ολοκληρώθηκε και η εξέταση των ενστάσεων με την έκδοση της σχετικής τροποποίησης απόφασης ένταξης (αρ. 719/28-02-2023, ΑΔΑ 9Α214653ΠΓ-ΗΔΔ) ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων με αύξηση του ορίου πιστώσεων του Μέτρου.

Ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων.

Τέλος, δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 339/31-01-2023 (ΑΔΑ: 60ΥΟ4653ΠΓ-ΣΓΜ) Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22, σύμφωνα με αυτή, η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε 94.215.903,00 ευρώ.