Νέες εντάξεις στις Επιχειρησιακές Ομάδες

Νέες εντάξεις στις Επιχειρησιακές Ομάδες
Οι συνολικά ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 117 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 502.689,33 ευρώ.

Υπεγράφη η 1η Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 5574/05.12.2022 Απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020.

Με την τροποποίηση εντάσσονται επιπλέον 64 πράξεις. Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο αποφάσισε:

  • την επιπλέον ένταξη στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» είκοσι τριών (23) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης (είκοσι (20) εθνικής και τρία (3) διακρατικής εμβέλειας) και
  • την επιπλέον ένταξη στη Δράση 2 του Υπομέτρου 1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σαράντα ενός (41) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης (είκοσι τριών (23) περιφερειακής και δεκαοκτώ (18) εθνικής εμβέλειας) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η δημόσια δαπάνη των επιπλέον εξήντα τεσσάρων (64) πράξεων ανέρχεται σε 798.216,22 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των Πράξεων ορίζεται η 31/12/2025.