Οι εντάξεις στήριξης για τη δράση 2

Οι εντάξεις στήριξης για τη δράση 2
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα. 

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις εντασσόμενες αιτήσεις στήριξης στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020.

Συγκεκριμένα, στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 εντάσσονται 27 παραδεκτές αιτήσεις, εκ των οποίων οι 23 είναι εθνικής εμβέλειας και οι 4 διακρατικής, καθώς και την ένταξη στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 - 16.5 26 παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, εκ των οποίων 20 είναι περιφερειακής εμβέλειας και 6 εθνικής, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ).

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 12.704.473,11 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των Πράξεων ορίζεται η 31/12/2025.

Να σημειωθεί ότι το πόρισμα της επιτροπής αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένο στην καρτέλα του δικαιούχου στο www.ependyseis.gr

Επίσης, ο δικαιούχος οφείλει να εισέρθει στο www.ependyseis.gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτησή του και στο πόρισμα της επιτροπής αξιολόγησης προκειμένου να ενημερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία της έγκρισής του.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ