Πίνακες αποτελεσμάτων για νέους αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας

Πίνακες αποτελεσμάτων για νέους αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας
Η 1η επικαιροποίηση της απόφασης αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπόμετρο 6.1, Εγκατάσταση Νέων Γεωργών. 

Τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 (3η Πρόσκληση) κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 ανακοίνωσε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, η απόφαση περιλαμβάνει τους δικαιούχους, τους εν δυνάμει δικαιούχους καθώς επίσης και τις αιτήσεις οι οποίες απορρίπτονται:

  • Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 2.343 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 85.475.000 ευρώ.
  • Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ' αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμβάνει 24 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 867.500 ευρώ.
  • Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 394 αιτήσεις.
  • Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης.

Σημειώνεται ότι:

  • Όσοι υποψήφιοι έχουν καταταχθεί στον πίνακα των δικαιούχων, μπορούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου να υποβάλλουν αίτηση μη ένταξης στο υπομέτρο.
  • Όσοι υποψήφιοι έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων και απαιτείται η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, πρέπει να προσκομίσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου τα δικαιολογητικά για τη διακοπή της εξωγεωργικής απασχόλησης και τα δικαιολογητικά για τη βαθμολόγηση των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ ως μισθωμένα και στη συνέχεια αποκτήθηκαν ως ιδιόκτητα.
  • Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων. Η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται μόνο όταν στρέφεται εναντίον του διοικητικού ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ