Πρόγραμμα ελέγχου της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών

Πρόγραμμα ελέγχου της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών
Εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2020.  

Σκοποί του προγράμματος είναι:

α) Η προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στη χώρα, με την αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

β) Η διατήρηση του καθεστώτος της χώρας ως «ελεγχόμενου κινδύνου ως προς τη ΣΕΒ» και εν συνεχεία η βελτίωση αυτού σε «αμελητέου κινδύνου».

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και η έγκαιρη εργαστηριακή διάγνωση, με την εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στο ζωικό πληθυσμό της χώρας.

(β) Η επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των κλινικών υποψιών και η συστηματική κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση αυτών.

(γ) Επί θετικού αποτελέσματος, η εξάλειψη της διαπιστωθείσας εστίας ΣΕΒ, καθώς και ο έλεγχος και η αποτροπή εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των κλειστών ή πειραματικών αγελών που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποχρεούνται:

(α) να συνεργάζονται με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος. Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα (σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών) τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των ΠΕ σε κάθε περίπτωση:

(αα) νεκρού βοοειδούς στην εκμετάλλευσή του, για τη λήψη δείγματος εγκεφαλικού ιστού

(αβ) βοοειδούς που εμφανίζει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή προοδευτική υποβάθμιση της γενικής κατάστασης που συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, για περαιτέρω κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση

(β) να διατηρούν στο αρχείο της εκμετάλλευσής τους όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε βοοειδή της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευσης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό των βοοειδών. Ιδιαιτέρα για τις εκμεταλλεύσεις όπου έχουν επιβεβαιωθεί θετικά ως προς τη ΣΕΒ κρούσματα, στο εν λόγω αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επιπλέον και έγγραφα που αφορούν τη θανάτωση ζώων και την καταστροφή των πτωμάτων τους

(γ) να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των ΠΕ, σε περίπτωση επιβεβαίωσης θετικού ως προς τη ΣΕΒ κρούσματος στην εκμετάλλευσή τους, για το διάστημα που βρίσκονται σε επίσημη επιτήρηση.

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα ΕΔΩ