Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 2021-2022

Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 2021-2022
Η διάρκεια του κάθε προγράμματος στήριξης ξεκινά από την 1η Απριλίου του 2021 και λήγει στις 31-12-2022. 

Mε υπουργική απόφαση θεσπίστηκαν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των Κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε ό,τι αφορά στις επιλέξιμες για ενωσιακή και κατά περίπτωση εθνική χρηματοδότηση δραστηριότητες, στην ελάχιστη κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων για τα προγράμματα εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), στην υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση, τροποποίηση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Ως περιφερειακές ζώνες, για την ελληνική επικράτεια ορίζονται οι εξής:

(α) Περιφερειακή ζώνη ηπειρωτικής χώρας συν Κρήτη και Εύβοια και

(β) Περιφερειακή ζώνη υπόλοιπης νησιωτικής χώρας.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 21.332.000 ευρώ κατανέμεται στις περιφερειακές ζώνες λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την ποικιλία των οικονομικών καταστάσεων και την προτεραιότητα στήριξης του ελαιοκομικού τομέα ανά περιφερειακή ζώνη, ως εξής:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:

α) για την περιφερειακή ζώνη (1), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα, ορίζεται το ποσό των 250.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής

χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 500.000 ευρώ,

β) για την περιφερειακή ζώνη (2), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα το ποσό των 250.000 ευρώ.

Οι Ο.Ε.Φ. δύναται να υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας για τουλάχιστον τέσσερις (4) επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 με υποχρεωτική συμμετοχή στους τομείς (β), (γ), (δ) και (ε) αναφορικά με την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού, τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την ιχνηλασιμότητα, την πιστοποίηση και την προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών αντίστοιχα.

Κατά την κατάθεση των προγραμμάτων η ελάχιστη συμμετοχή του ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης ορίζεται:

  • για τον τομέα (β) 25%,
  • για τον τομέα (γ) 22%
  • για τον τομέα (δ) 33% και
  • για τον τομέα (ε) 10%.

Στους υπόλοιπους δυο τομείς (α) και (στ) η συμμετοχή του ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού ανά τομέα.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ