Στις 15/12/2022 αιτήσεις για τη γενετική βελτίωση ζώων

Στις 15/12/2022 αιτήσεις για τη γενετική βελτίωση ζώων
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000 ευρώ. 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 ξεκινά μετά την εκ νέου αναβολή, η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για το υποέργο 5 «Γενετική Βελτίωση ζώων», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για 20η Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ.

Επίσης, αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση στο 100% των δαπανών του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκατ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 2 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% - 80%.