Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη νέα ΚΑΠ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη νέα ΚΑΠ
Στόχος η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. 

Με την αλλαγή του χρόνου τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι αλλαγές που αυτή επιφέρει είναι σημαντικές. Η πρόνοια για την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτιμάται πως θα αποτελέσει τον καταλύτη για την επιτυχή εφαρμογή του συνολικού Στρατηγικού Σχεδίου που έχει καταρτήσει η χώρα μας.

Η παρέμβαση στοχεύει στην παροχή συμβουλών προς τους γεωργούς που αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Στους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, αέρα-ατμόσφαιρα), συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών για τον μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Στην αλληλεπίδραση γεωργίας/δασοκομίας και βιοποικιλότητας και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των νέων κωδίκων γεωργικής πρακτικής, καθώς και των άλλων μέτρων
 • Στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των εγχώριων γενετικών πόρων.
 • Σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις (δηλαδή "ολιστικές"), σύγχρονες (ενημερωμένες) τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες (ειδικά στους νέους γεωργούς).
 • Σε θέματα κυκλικής βιοοικονομίας με εφαρμογή στον πρωτογενή τομέα με έμφαση σε τεχνολογίες αξιοποίησης και ανακύκλωσης παραπροϊόντων και αποβλήτων από ΓΚΤ μονάδες, παραγωγής ενέργειας, περιβαλλοντικές τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση νερού κλπ.
 • Στη λήψη αποφάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη / mentroring προς τους νέους επιχειρηματίες κατά τα πρώτη έτη της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
 • Σε θέματα ευζωίας των ζώων και ορθής χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων.
 • Σε θέματα ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών.
 • Σε θέματα που σχετίζονται με ανθεκτικά, αποδοτικά, διαφανή και αειφόρα αγροδιατροφικά συστήματα (μεταποίηση) με την χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών και ενσωμάτωσης τεχνολογικών επιτευγμάτων στην παραγωγική διαδικασία.
 • Σε θέματα κοινωνικής αιρεσιμότητας, εργατικής νομοθεσίας.
 • Σε θέματα καινοτομίας

Με την παροχή, σε μεγάλη κλίμακα, εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στους/στις γεωργούς και τη διαμεσολάβηση για την πρόσβαση στην καινοτομία αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για τη βελτίωση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση αφορά στην, υπό διάφορες μορφές, παρεχόμενη Εκπαίδευση-Κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) των συμβούλων αλλά και στην ενημέρωση, δικτύωσή τους.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Ωφελούμενοι της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λπ. (γυναίκες και άνδρες - αρχηγοί και μέλη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ομάδων κ.λπ.).

Προτεραιότητα έχουν όσοι/όσες έχουν λάβει κατάρτιση, οι νέοι γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και γενικότερα οι δικαιούχοι των παρεμβάσεων του Πυλώνα 2 και τα μέλη Ομάδων/Οργανώσεων παραγωγών σε κλάδους που δεν υλοποιείται Τομεακό Πρόγραμμα.

Η πρόσβαση των ωφελούμενων στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών είναι εθελοντική.

Οι υπηρεσίες συμβουλών θα παρέχονται από Δομές/Φορείς Γεωργικών Συμβουλών που θα είναι ικανές να παρέχουν "ολιστικές" συμβουλές (π.χ. τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές καλύπτοντας τις διαστάσεις ενός προβλήματος και της επίλυσής του) προσαρμοσμένες στις εκάστοτε συνθήκες.

Προϋπολογισμός

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε 62.950.492 ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Σε ότι αφορά τη δράση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή.

Ύψος Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν νέα έργα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και έργα εκπαίδευσης και κατάρτισης των συμβούλων ανάλογα με τον τύπο εκπαιδευτικής δράσης και εκτιμάται ότι:

Για δράσεις παροχής συμβουλών που παρέχονται σε γεωργούς:

 • Αριθμός συμβουλών που θα δοθούν: 43.550 συμβουλές
 • Μέση ενίσχυση ανά δράση: 200 ευρώ ανά συμβουλή
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 5260.784 ευρώ

Για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργικών Συμβούλων:

 • Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 914 δράσεις
 • Μέση ενίσχυση ανά δράση: 11.695 ευρώ ανά δράση
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 1689.708 ευρώ

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές.