Συστήματα ποιότητας: Οδηγίες για την συμπλήρωση αιτήσεων στήριξης

Συστήματα ποιότητας: Οδηγίες για την συμπλήρωση αιτήσεων στήριξης
Οδηγίες και διευκρινίσεις για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία αποτελεί και ημερομηνία έναρξης του πρώτου έτους υλοποίησης, τεκμαίρεται ότι στην παρούσα Πρόσκληση του υπομέτρου 3.1 μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που η ημερομηνία της αρχικής τους συμμετοχής στο είδος πιστοποίησης για το οποίο επιθυμούν να ενταχθούν στο υπομέτρο είναι από τις 9- 11-2016 κι έπειτα, ώστε να υπολείπεται τουλάχιστον ένα (1) έτος υλοποίησης μέχρι τη συμπλήρωση των 5 ετών από την αρχική συμμετοχή τους (Πρόσκληση, παράγραφος 3.1.2, Τμήμα Β, σημ. 3).

Για τον έλεγχο της αρχικής συμμετοχής ανά είδος πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4 της ΥΑ 2289/161795/19-12-2014 (ΦΕΚ 3464 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αρμόδια ΔΑΟΚ

Η αρμόδια ΔΑΟΚ δεν επιλέγεται/συμπληρώνεται από τον υποψήφιο. Η επιλογή της αρμόδιας ΔΑΟΚ γίνεται αυτόματα από το σύστημα, κατά την οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, με βάση την έδρα της εκμετάλλευσης ή της ενισχυόμενης δραστηριότητας, και αναγράφεται στο εξώφυλλο της εκτυπωμένης αίτησης (ΔΑΟΚ υποβολής).

Συμμετοχή στο Μέτρο 11

Προϋπόθεση συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση είναι οι υποψήφιοι να είναι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 για το ίδιο είδος πιστοποίησης (δράση του υπομέτρου 11.1) για το οποίο ήταν ενταγμένοι. Ωστόσο, το φυτικό/ζωικό κεφάλαιο, οι δαπάνες πιστοποίησης του οποίου θα καλυφθούν από το υπομέτρο 3.1, είναι ανεξάρτητο από τα στοιχεία που είναι ενταγμένα στο υπομέτρο 11.1.

Εφόσον ο παραγωγός πληροί την προϋπόθεση της συμμετοχής στο υπομέτρο 11.1 κατά το έτος 2019 ως ΑΦΜ, κι εφόσον πληροί και τους λοιπούς όρους επιλεξιμότητας που περιγράφονται αναλυτικά στις Αποφάσεις και την Πρόσκληση (π.χ. δεν είναι δικαιούχος του υπομέτρου 11.2, από την αρχική συμμετοχή του στην Βιολογική Παραγωγή (ΒΠ) δεν έχουν συμπληρωθεί 5 έτη, ενώ υπολείπεται τουλάχιστον ένα (1) έτος υλοποίησης μέχρι τη συμπλήρωση των 5 ετών, κοκ), τότε μπορεί να δηλώσει στην Πρόσκληση του υπομέτρου 3.1 οποιαδήποτε από τις καλλιέργειες/εκτροφές της εκμετάλλευσής του που περιλαμβάνονται στην ΕΑΕ 2020 και που είναι ενταγμένες στο σύστημα της Βιολογικής παραγωγής, ανεξάρτητα από το στάδιο ΒΠ που βρίσκονται.

Οι παραγωγοί που το 2020 είναι δικαιούχοι (έχουν ενεργό τεχνικό δελτίο) του υπομέτρου 11.2 σε δράση αντίστοιχη με το είδος πιστοποίησης που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο υπομέτρο 3.1 δεν είναι επιλέξιμοι, ανεξαρτήτως του μεγέθους του φυτικού/ζωικού κεφαλαίου που είναι ενταγμένο στο υπομέτρο 11.2.

Δεσμεύσεις δικαιούχων

Μετά την ένταξη στο υπομέτρο 3.1, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι αυτές που περιγράφονται στις αποφάσεις του υπομέτρου 3.1 και δεν συνδέονται με τη συμμετοχή των δικαιούχων στο υπομέτρο 11.1. Οδηγίες και διευκρινίσεις για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 3.1

Έτος αναφοράς 2020

Έτος αναφοράς είναι το 2020, δηλ. οι ενισχυόμενες δραστηριότητες και οι νομικές δεσμεύσεις θα βασιστούν στην εικόνα της εκμετάλλευσης στην ΕΑΕ 2020 (Πρόσκληση, παράγραφος 3.2.1). Προκειμένου οι παραγωγοί να ενταχθούν στο υπομέτρο, απαιτείται -μεταξύ άλλων- να είναι ενταγμένοι στο υπομέτρο 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 (Πρόσκληση, παράγραφος 3). Μετά την ένταξη, για την αίτηση πληρωμής του 1ου έτους υλοποίησης θα ληφθεί υπόψη η ΕΑΕ 2021.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες ΕΔΩ