Τροποποίηση στο Π.Δ. για την ψευδοπανώλη των πτηνών

Τροποποίηση στο Π.Δ. για την ψευδοπανώλη των πτηνών
Με νέο Προεδρικό Διάταγμα τροποποιείται το Π.Δ. 141/1996 «Θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄108), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2018/597 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, «για την τροποποίηση της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών» (ΕΕ L 103/4/23.04.2018). 

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα, η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει σχέδιο επείγουσας επέμβασης στο οποίο διευκρινίζονται τα εθνικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης της ψευδοπανώλους των πτηνών.

Το σχέδιο επικαιροποιείται, κατά περίπτωση, για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της κατάστασης αναφορικά ?ε το νόσημα. Το σχέδιο επείγουσας επέμβασης εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προσωπικό και σε κάθε άλλο υλικό αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη μιας εστίας ψευδοπανώλους των πτηνών.

Το σχέδιο παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τις ανάγκες σε εμβόλια τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για επείγοντα εμβολιασμό.
Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή της Ε.Ε. το σχέδιο επείγουσας επέμβασης και τυχόν επικαιροποιήσεις του.

Το σχέδιο επείγουσας επέμβασης και τυχόν επικαιροποιήσεις του τίθενται σε εφαρμογή ?ε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναλυτικότερα ΕΔΩ.